Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

W dniu 11 października 2007 r. został podpisany i tym samym zatwierdzony przez Komisję Europejską Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2070-2013 (RPO WM). Za opracowanie RPO WM odpowiedzialny jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej.

RPO WM jest jednym z 16 programów regionalnych, które będą realizować Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (SRK) oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności) . Realizacja przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności regionu i zwiększenia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Województwa Mazowieckiego.

Dużą szanse wsparcia mają w Programie projekty opracowane przez instytucje edukacyjne oraz naukowe. Jednym z zadań RPO WM jest wsparcie sektora badawczo-rozwojowego (B+R), poprzez poprawę stanu infrastruktury oraz poziomu zaawansowania technologicznego instytucji naukowych, a także wsparcie powiązań między praktyką gospodarczą a sferą badawczo-rozwojową.

Poniżej znajdują się przykładowe rodzaje działań realizowanych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego:

Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu:

Działanie 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego - przykładowe rodzaje projektów:

 • budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury jednostek naukowych o wysokim potencjale badawczym, w tym działających na bazie konsorcjum naukowo-przemysłowych niezbędnych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej;
 • budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury szkół wyższych służącej prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej;
 • zakup aparatury specjalistycznej oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w laboratoriach.

Działanie 1.2. Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka - przykładowe rodzaje projektów:

 • prace badawcze;
 • prace przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R powstałych wyłącznie w ramach projektów realizowanych w ramach działania;
 • wdrożenia wyników prac B+R powstałych w wyniku projektów, prototypów realizowanych w ramach działania;
 • zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R.

Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka:

Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka:

 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,
  • ocieplenie obiektu,
  • wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych,
  • modernizacja systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji
 • przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska.

Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu:

Działanie 5.2. Rewitalizacja miast:

Projekty realizowane w ramach rewitalizacji miast powinny być zlokalizowane na obszarach problemowych wyznaczonych w Lokalnych Programach Rewitalizacji, które są opracowywane i zatwierdzane przez lokalny samorząd.

Zintegrowane projekty odnowy obszarów miejskich obejmujące:

 • izolacja, remont lub przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń przeznaczonych na cele gospodarcze lub społeczne, w tym: remont, przebudowa instalacji w budynkach: grzewczych, elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych oraz zagospodarowanie przyległego terenu (budowa, remont, przebudowa małej architektury)
 • renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na rewitalizowanym terenie, w tym prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
 • adaptacja, przebudowa lub remonty budynków i przestrzeni użyteczności publicznej wraz z przyległym otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne, w tym między innymi: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, szkolne stołówki, domy dziecka, ośrodki walki z patologiami społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, domy kultury, warsztaty terapii zajęciowej oraz obiekty służące pomocy społecznej
 • adaptacja, przebudowa lub remonty infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych
 • izolacja, remont, prace rozbiórkowe, przebudowa lub adaptacja budynków, obiektów, infrastruktury i urządzeń poprzemysłowych i powojskowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu nadania im nowych funkcji użytkowych: usługowych, turystycznych, rekreacyjnych, zdrowotnych lub edukacyjnych.

Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji:

Działanie 6.1. Kultura - przykładowe rodzaje projektów:

 • rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, modernizacja, adaptacja historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, w tym:
  • konserwacja zabytków ruchomych udostępnianych publicznie;
  • zabezpieczenie zabytków przed zniszczeniem lub kradzieżą;
  • digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, pod warunkiem powszechnego udostępnienia;
  • tworzenie i rozwój szlaków dziedzictwa kulturowego;
  • oznakowania obiektów atrakcyjnych kulturowo jako element projektu;
  • usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych jako element projektu.

Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego:

Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji - przykładowe rodzaje projektów:

 • budowa nowych, rozbudowa, modernizacja (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) istniejących obiektów , obiektów dydaktycznych (budynków i pomieszczeń) takich jak m.in. przedszkola, szkoły (podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne);
 • placówki służące wyrównywaniu szans (CKU/CKP), młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, Ochotnicze Hufce Pracy (tylko działania związane z funkcjonowaniem warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych dla uczestników), szkoły wyższe;
 • budowa, rozbudowa, modernizacja przyszkolnej infrastruktury pomocniczej m.in.:
  • laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych, warsztatów, pracowni specjalistycznych, w tym komputerowych,
  • bibliotek,
  • przyszkolnej infrastruktury sportowej: w szczególności sal gimnastycznych, basenów, boisk sportowych, hal sportowych,
  • gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
  • obiektów infrastruktury społeczno - edukacyjnej ( w szczególności burs, internatów, stołówek, domów studenckich),
  • adaptacja, remont obiektów w związku z ich dostosowaniem do pełnienia nowych funkcji społecznych (jak np. edukacja przedszkolna);
 • zakup niezbędnego wyposażenia:
  • obiektów dydaktycznych ( zakupy inwestycyjne: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, np. sprzęt komputerowy, oprogramowanie ),
  • obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej (nie dotyczy zakupu książek do bibliotek),
  • obiektów sportowych, w związku z ich budową, modernizacją, podnoszeniem jakości świadczonych usług lub wprowadzaniem nowych usług i funkcji;
 • zagospodarowanie otoczenia obiektów - tylko gdy jest elementem projektu,
 • dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych obiektów i otoczenia możliwe jest tylko i wyłącznie jako j eden z elementów projektu.

Łączna wartość unijnych środków przeznaczonych na realizację zatwierdzonych 11 października 2007 r. programów regionalnych wynosi blisko 5,3 mld euro. Województwo mazowieckie otrzyma, jako region o największym potencjale akademickim oraz największej koncentracji badań i firm 1,83 mld euro. Podział finansowych zobowiązań dla wyżej wspomnianych priorytetów będzie następujący (kwoty finansowe podane są w euro): Priorytet I, Działanie 1.1. ogółem 52 000 224, Działanie 1.2. ogółem 27 500 000; Priorytet IV, Działanie 4.3. ogółem 146 750 000; Priorytet V, Działanie 5.2. ogółem 220 000 000; Priorytet VI, Działanie 6.1. ogółem 97 685 560; Priorytet VII, Działanie 7.2. ogółem 127 125 000.

Wkład środków publicznych w realizację RPO WM będzie miał następujące proporcje: 85% środki EFRR, 15 % krajowe środki publiczne.