Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Główne cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego a także wsparcie budowy struktur administracyjnych państwa. Program został przyjęty do realizacji przez Komisję Europejską w dniu 28 września 2007 r. ma służyć realizacji Narodowej Strategii Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Program POKL będzie finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej (EFS) oraz w 15% ze środków krajowych. Na realizację całego Programu przewidziano prawie 11,5 mld euro, z czego 9,7 mld euro to wkład finansowy EFS-u.

Na Program, składa się 10 Priorytetów, które realizowane będą tak na poziomie centralnym, jak i regionalnym. Komponent centralny to przede wszystkim wsparcie struktur i systemów instytucjonalnych, zaś środki komponentu regionalnego zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

Spośród 10 Priorytetów warto szczególnie wyróżnić te, które mają największe znaczenie dla potencjalnych projektodawców wywodzących się ze środowiska szkół wyższych, są to:

Priorytet II (Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących),

Priorytet III (Wysoka jakość systemu oświaty),

Priorytet IV (Szkolnictwo wyższe i nauka) ,

Priorytet VIII (Regionalne kadry gospodarki),

Priorytet IX (Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach).

W ramach Priorytetu II warto wskazać przede wszystkim Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, dotyczące podnoszenia i dostosowania do wymogów gospodarki opartej na wiedzy kwalifikacji pracowników i przedsiębiorców. W działaniu tym w grę wchodzą projekty konkursowe takie jak szkolenie i studia podyplomowe, czy też projekty o charakterze analityczno-badawczym, promocyjnym, szkoleniowym i doradczym. Alokacja finansowa na całe działanie wynosi 504 224 045 euro.

W Priorytecie III skupiono się przede wszystkim na podwyższaniu jakości funkcjonowania systemu oświaty. Na szczególną uwagę zasługują tu dwa Działania:

Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia - alokacja finansowa: 474 287 705 euro.

Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie - alokacja finansowa na działanie: 56 361 297 euro.

W chwili obecnej sektor nauki wymaga podniesienia kwalifikacji kadr sektora szkolnictwa wyższego oraz sektora badawczo-rozwojowego i powiązania ich z sektorem gospodarki. Działania tego rodzaju są domeną Priorytetu IV . Podniesienie kwalifikacji szczególnie dotyczyć będzie umiejętności z zakresu zarządzania projektami badawczymi oraz w zakresie komercjalizacji wyników prac badawczych. Projekty realizowane w ramach Priorytetu mają pozwolić na stworzenie korzystnych warunków systemowo-organizacyjnych oraz wywołanie impulsów rozwojowych wpływających na dostępność i rozwój kierunków kształcenia, o i stotnym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

W Priorytecie IV mamy dwa interesujące Działania:

Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy - alokacja finansowa na działanie: 898 866 839 euro,

Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym - alokacja finansowa na działanie: 61 500 000 euro.

Należy podkreślić, że w ramach realizacji Priorytetu IV szczególnie promowane będą projekty wynikające z programów rozwojowych uczelni, w tym m.in. organizacja praktyk i staży dla studentów, doskonalenie kadry, współpraca z pracodawcami i jednostkami naukowymi w zakresie realizacji procesu kształcenia oraz współpraca międzynarodowa, a także rozwój oferty e-learningu).

Priorytet VIII to przede wszystkim rozwijanie Regionalnych Strategii Innowacji, a także wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych w sektorach o strategicznym znaczeniu dla regionu, celem wzmocnienia atrakcyjności regionów. Zamierzenia powyższe zostaną osiągnięte, m.in. dzięki współfinansowaniu stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich, kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się w największym stopniu do wzmacniania konkurencyjności i rozwoju gospodarczego regionu.

W Priorytecie VIII na szczególną uwagę zasługuje:

Działanie 8.2. Transfer wiedzy - zakładające zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, oraz rozwój gospodarczy regionów - alokacja finansowa na działanie: 317 695 922 euro.

W ramach Priorytetu IX realizowane będą te działania, które obejmują wsparciem osoby i placówki realizujące proces kształcenia poprzez wysokiej jakości usługi edukacyjne. W tym Priorytecie zwracają uwagę przede wszystkim dwa działania:

Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Dzięki Działaniu 9.1. maja zostać stworzone warunki równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych. Ponadto, działanie to ma wzmocnić atrakcyjność i podnieść jakość oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych ukierunkowanych na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Alokacja finansowa Działania 9.1. to: 756 047 832 euro, zaś dostosowanie kwalifikacji nauczycieli oraz kadr administracji instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty to Działanie 9.4. Alokacja finansowa tego działania to: 96 877 655 euro.