Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

W dniu 29 listopada 2006 r. został zatwierdzony przez Radę Ministrów Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) na lata 2007-2013. Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Celem ogólnym Programu, jest rozwój podstawowej infrastruktury technicznej i społecznej kraju w latach 2007-2013, mający wpływ na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów. W ramach Programu przewidywane jest wsparcie kluczowych i dużych inwestycji

Na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko składa się 17 Priorytetów. Kluczowym dla uczelni wyższych jest Priorytet XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego , który obejmuje swoim zasięgiem rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich, które kształcą specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii, oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego, jako Priorytet dotyczący uczelni wyższych będzie również stwarzał warunki dla rozszerzenia udziału szkół wyższych w realizowaniu europejskich projektów edukacyjnych i badawczych.