Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG) jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
  • Wzrost konkurencyjności polskiej nauki
  • Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym
  • Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym
  • Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy
  • Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

W ramach PO IG projekty realizować będą mogły nie tylko przedsiębiorstwa, ale również instytucje otoczenia biznesu oraz ich sieci, a także wysoko wyspecjalizowane ośrodki innowacyjności i jednostki naukowo-badawcze. Wspierane będą przede wszystkim projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym.

Instytucją Zarządzającą w przypadku PO IG jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR). Tzw. Instytucje Pośredniczące w realizacji Programu to: Ministerstwo Gospodarki (MG), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Szczególnie interesujące dla szkolnictwa wyższego są następujące Priorytety i Działania Programu:

Priorytet I (Badania i rozwój nowoczesnych technologii), w którym to finansowane będzie prognozowanie kierunków badań, mogących wywrzeć największy wpływ na tempo rozwoju społeczno-gospodarczego kraju,

Priorytet II (Infrastruktura sfery B+R), w tym Priorytecie oferowane będzie wsparcie dla inwestycji w aparaturę naukowo-badawczą, również w niezbędne budynki i budowle realizowane przez ośrodki o wysokim potencjale badawczym.

W zakresie wymienionych Priorytetów szczególną uwagę należy zwrócić na:

Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy (ukierunkowanie badań naukowych na dziedziny i dyscypliny naukowe, które mogą mieć duży wpływ na szybki rozwój cywilizacyjno-gospodarczy kraju i budowę gospodarki opartej na wiedzy),

Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki (zachęcanie młodych ludzi do podjęcia kariery naukowej przy jednoczesnym stymulowaniu rozwoju jakościowego kadry naukowej, jak i współpracy międzynarodowej),

Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe (celem tego działania jest zdobywanie oraz zwiększanie skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego społeczeństwa),

Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych (podniesienie innowacyjności przedsiębiorców dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R zrealizowanych na ich potrzeby).

W Priorytecie II wszystkie trzy działania mogą być przedmiotem zainteresowań potencjalnych beneficjentów wywodzących się ze środowiska szkół wyższych:

Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym (rozwój infrastruktury jednostek naukowych w ośrodkach o wysokim potencjale badawczym, umożliwiającym prowadzenie wysokiej jakości badań),

Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych (celem działania jest rozwój obiektów infrastruktury badawczej służących budowaniu współpracy naukowej między różnymi krajowymi ośrodkami badawczymi, a także lepsze wykorzystanie środków finansowych i infrastruktury technicznej dzięki synergii działań),

Działanie 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki (zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej a także umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie jednostkom naukowym mającym siedzibę w Polsce łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi).

W przeciwieństwie do PO IiŚ, alokacja finansowa programu Innowacyjna Gospodarka jest przeznaczona w większości na pulę konkursową. Szansę na dofinansowanie mają projekty, które wpisują się w cele programu i w jak największym stopniu spełniają kryteria wskaźnikowe opracowane szczegółowo dla każdego działania. Szacuje się, że w trybie konkursowym na dofinansowanie będzie przeznaczone ok. 6,4 mld euro. Jeśli zaś chodzi o Priorytet I i II , przeznaczone na nie środki finansowe wynoszą dla obydwóch priorytetów po ok. 1,3 mld euro.