[02.02.2018] PROGRAMY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ – Trwają nabory do konkursów FIRST TEAM, HOMING i POWROTY

Zainteresowanych złożeniem wniosków w wymienionych konkursach, prosimy o kontakt z Biurem ds. Wspomagania Rozwoju pod adresem: bwr.fnp@uw.edu.pl, w terminie do 16 lutego br., w celu otrzymania szczegółowych informacji w sprawie sposobu przygotowania dokumentacji wewnętrznej związanej ze złożeniem wniosku.  Roboczą wersję wniosku (niezamkniętą wersję wniosku w postaci pliku pdf wygenerowanego z systemu), wraz z wymaganymi załącznikami w wersji roboczej, należy przesłać do BWR w nieprzekraczalnym terminie 21 lutego br., do godz. 12:00.

>>>więcej

[14.12.2017] PROGRAMY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ – Trwają nabory do konkursÓW TEAM, TEAM-TECH, tEAM-TECH Core Facility, TEAM-TECH CORE FACILITY PLUS

Jeśli będą Państwo zainteresowani złożeniem wniosków w ww. konkursach, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres bwr.fnp@uw.edu.pl najpóźniej do 18 grudnia  br. Osoby, które dokonają zgłoszenia otrzymają dalsze informacje w sprawie sposobu przygotowania dokumentacji wewnętrznej związanej ze złożeniem wniosku. Natomiast roboczą wersję wniosku (niezamkniętą wersję wniosku w postaci pliku pdf wygenerowanego z systemu), wraz z wymaganymi załącznikami w wersji roboczej, należy przesłać do BWR w nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia br., do godz. 12:00.

>>>więcej

[28.11.2017] NABÓR PROJEKTÓW W KONKURSIE WYŁĄCZNIE DLA PODMIOTÓW, KTÓRYCH PROJEKTY ZOSTAŁY WPISANE NA POLSKĄ MAPĘ DROGOWĄ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

Ośrodek Przetwarzania Informacji– Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB), pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (IW) ogłosił nabór projektów w trybie konkursowym (Konkurs nr 2/4.2/2017) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO DZIAŁANIA 4.2: ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA NAUKI.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie od 2 listopada 2017 r. do 30 marca 2018 r. Osoby zainteresowane złożeniem projektu w programie, prosimy o pilny kontakt z BWR UW pod adresem bwr@uw.edu.pl

>>>więcej

[13.09.2017] KONKURS NA INTERDYSCYPLINARNE PROGRAMY STUDIÓW DOKTORANCKICH DOTYCZĄCE ZWIĘKSZENIA JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH

Wnioskodawcą projektu może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna albo jednostka naukowa posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Wnioskodawca musi mieć co najmniej kategorię A, przyznaną w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej.

Uniwersytet Warszawski w ramach konkursu może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie. Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 18 września 2017 r. do dnia 20 października 2017 r.Jednostki UW zainteresowane złożeniem wniosku w konkursie prosimy o przesłanie do Biura ds. Wspomagania Rozwoju UW, w nieprzekraczalnym terminie do 22 września br. do godziny 10:00, zgłoszenia zawierającego wstępny, krótki (maksymalnie 3 strony A4) opis projektu z podstawowymi informacjami o planowanym projekcie, przygotowany według załączonego wzoru.

>>>więcej

[13.09.2017] PROGRAMY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ – Trwają nabory do konkursÓW First team, HOMING, POWROTY, TEAM-TECH CORE FACILITY ORAZ TEAM-TECH CORE FACILITY PLUS

Jeśli będą Państwo zainteresowani złożeniem wniosków w ww. konkursach, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres bwr.fnp@uw.edu.pl najpóźniej do 15 września  br.

Osoby, które dokonają zgłoszenia otrzymają dalsze informacje w sprawie sposobu przygotowania dokumentacji wewnętrznej związanej ze złożeniem wniosku.

Natomiast roboczą wersję wniosku (niezamkniętą wersję wniosku w postaci pliku pdf wygenerowanego z systemu), wraz z wymaganymi załącznikami w wersji roboczej, należy przesłać do BWR w nieprzekraczalnym terminie do 21 września br., do godz. 12:00.

>>>więcej

[12.06.2017] KONKURS NR RPMA.10.02.00-IP.01-14-051/17 NA UPOWSZECHNIANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH WŚRÓD OSÓB DOROSŁYCH

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 10.07.2017 r. od godz. 00:00 do 25.07.2017 r. do godz. 15:00. Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu w tym, jako lider lub partner, gdy wniosek jest składany w partnerstwie.

Jednostka UW zainteresowana złożeniem wniosku w konkursie, proszona jest o przesłanie do Biura ds. Wspomagania Rozwoju UW, szkicu projektu [docx.] zawierającego wstępny, krótki (maksymalnie 3 strony A4) opis projektu z podstawowymi informacjami o planowanym projekcie, przygotowany według załączonego wzoru. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na możliwości spełnienia wszystkich wymagań konkursowych określonych w dokumentacji. Opis należy przesłać na adres e-mail: bwr@uw.edu.pl w formie zeskanowanego dokumentu podpisanego przez Dziekana lub upełnomocnionego przedstawiciela Władz Wydziału oraz Pełnomocnika Kwestora. O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.

>>> więcej

[24.04.2017] Zaproszenie do składania ofert na projekty badawczo-rozowjowe dla PGNiG

Uprzejmie informujemy, że w związku z przygotowaniem przez Departament Badań i Rozwoju programu działań na rok 2017 i lata następne, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – PGNiG, rozpoczęło nabór ofert tematycznych prac badawczo-rozwojowych dla GK PGNiG.

Jeśli będą Państwo zainteresowani składaniem oferty prosimy o niezwłoczny kontakt z BWR UW (e-mail: bwr@uw.edu.pl) w celu jak najszybszego zapoznania się z procedurą składania dokumentów do PGNiG.

>>>więcej

[05.04.2017] Zaproszenie do składania ofert do projektu ‘Najlepsi z Najlepszych! 2.0'

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowane zostało zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0."

Oferty składane w ramach UW, w formie dokumentu elektronicznego doręczonego za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, można składać do 24 kwietnia 2017r.

Wszystkie jednostki organizacyjne UW, zainteresowane udziałem  proszone są o przesłanie do BWR (bwr@uw.edu.pl) roboczej wersji wniosków (wypełnionych załączników nr 1 i 2 do Zaproszenia- formularza oferty i kosztorysu projektu) na wskazany adres najpóźniej do 19 kwietnia br. w celu weryfikacji formalnej.

>>>więcej

[13.03.2017] KONKURS W RAMACH Programu Studiujesz? Praktykuj! na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów - WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW

Uprzejmie informujemy, iż termin naboru wniosków w konkursie w ramach programu Studiujesz? Praktykuj!, działanie 3.1 został wydłużony do 21 kwietnia 2017r.

Mając na uwadze nowy harmonogram konkursu, prosimy wszystkie wydziały zainteresowane złożeniem wniosku o przesłanie do BWR szkicu projektu (zgodnie z załączonym formularzem) do 20 marca 2017r. 

>>> więcej

[21.02.2017] PROGRAMY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ – rozpoczęcie naborów w TRZECIM konkursie First Team, Homing oraz Powroty

FIRST TEAM - finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej

HOMING - finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy

POWROTY - finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej

Osoby zainteresowane złożeniem wniosków w ww. konkursach, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres bwr.fnp@uw.edu.pl najpóźniej do 27 lutego  br. Natomiast roboczą wersję wniosku (niezamkniętą wersję wniosku w postaci pliku pdf wygenerowanego z systemu), wraz z wymaganymi załącznikami w wersji roboczej, należy przesłać do BWR w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca br., do godz. 12:00.

>>>więcej

[21.02.2017] KONKURS W RAMACH Programu Studiujesz? Praktykuj! na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.1 Programu Studiujesz? Praktykuj!, konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów.

Program Studiujesz? Praktykuj! jest programem nastawionym na ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia, uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach. W związku z tym zakres przedmiotowy stażu musi być związany bezpośrednio z efektami kształcenia na prowadzonym przez uczelnię kierunku studiów i zapewniać ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu.

>>> więcej

[10.01.2017] Konkurs na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie, konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich.

Wnioskodawcą projektu może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna oraz instytuty naukowe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Wnioskodawca musi mieć co najmniej kategorię A, przyznaną w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej.

>>>więcej