[28.1.2017] NABÓR PROJEKTÓW W KONKURSIE WYŁĄCZNIE DLA PODMIOTÓW, KTÓRYCH PROJEKTY ZOSTAŁY WPISANE NA POLSKĄ MAPĘ DROGOWĄ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

Ośrodek Przetwarzania Informacji– Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB), pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (IW) ogłosił nabór projektów w trybie konkursowym (Konkurs nr 2/4.2/2017) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO DZIAŁANIA 4.2: ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA NAUKI

W celu wzięcia udziału w konkursie Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia dokumentacji aplikacyjnej w wersji elektronicznej w siedzibie IW.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie

od 2 listopada 2017 r. do 30 marca 2018 r.

w dni robocze w godzinach pracy IW, tj. 8.15 - 16.15.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty, których projekty zostały wpisane na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej (PMDiB) aktualną najpóźniej na dzień przed ogłoszeniem konkursu.

O dofinansowanie może ubiegać się Wnioskodawca należący do jednej z poniższych kategorii podmiotów:

1) jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r. poz. 2045, t.j., ze zm.);

2) konsorcja jednostek naukowych;

3) konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw;

4) konsorcja uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw;

5) spółki, które są organizacjami badawczymi w myśl art. 2 pkt. 83 rozporządzenia 651/2014 i spełniają tym samym definicję jednostki naukowej w myśl Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowanie nauki (Dz. U. z 2016 poz. 2045 t.j. z późn. zm.).

UWAGA! Dla podmiotów z Mazowsza obowiązuje ograniczenie puli alokacji w konkursie do kwoty: 41 000 000,00 PLN w ramach alokacji w kategorii regionów lepiej rozwiniętych.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie wynosi 30 mln PLN. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%. Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu państwa.

Część projektu przeznaczona do wykorzystania gospodarczego i tym samym objęta pomocą publiczną, jest nie mniejsza niż 40% wartości kosztów kwalifikowanych w projekcie.

Udział wkładu własnego Wnioskodawcy (pochodzącego z własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy lub środków prywatnych: pochodzących od przedsiębiorstw, kredytów komercyjnych, etc.) w części gospodarczej projektu wynosi minimum 50% wartości kosztów kwalifikowanych tej części projektu.

Minimum 10% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu będzie finansowane ze środków pochodzących od przedsiębiorców

Wkład jednostek naukowych, konsorcjów naukowych, uczelni, konsorcjów uczelni w koszty kwalifikowalne projektu jest nie mniejszy niż 5% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu i jednocześnie minimum 2,5% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu sfinansowanych przez ww. podmioty będzie ponoszone w formie wkładu finansowego.

Zasady wyboru projektów

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej IW pod adresem http://www.poir.opi.org.pl/Konkursy.html  oraz w siedzibie IW.

Dokumenty do pobrania

Regulamin konkursu i dokumentacja aplikacyjna znajdują się na stronie internetowej IW pod adresem: http://www.poir.opi.org.pl/Konkursy.html

Kontakt:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 4.2 PO IR można przesyłać na adres e mail: poir@opi.org.pl

 

Osoby zainteresowane złożeniem projektu w programie, prosimy o pilny kontakt z BWR UW pod adresem bwr@uw.edu.pl