[13.03.2017] KONKURS W RAMACH Programu Studiujesz? Praktykuj! na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów - WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW

Uprzejmie informujemy, iż termin naboru wniosków w konkursie w ramach programu Studiujesz? Praktykuj!, działanie 3.1 został wydłużony do 21 kwietnia 2017r. Regulamin konkursu zawierający przedmiotowa zmianę dostępny jest pod poniższym linkiem:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5015,konkurs-powr-03-01-00-ip-08-00-sp217-w-programie-studiujesz-praktykuj-wydluzenie-terminu-naboru-wnioskow.html

Mając na uwadze nowy harmonogram konkursu, prosimy wszystkie wydziały zainteresowane złożeniem wniosku o przesłanie do BWR szkicu projektu (zgodnie z załączonym formularzem) do 20 marca 2017r. 

 

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.1 Programu Studiujesz? Praktykuj!, konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów.

Celem programu stażowego jest zapewnienie realizacji stażu w sposób gwarantujący pozyskanie przez stażystę odpowiedniego doświadczenia i efektywne wykorzystanie stażu.
W związku z tym minimalny wymiar stażu wynosi 120 godzin zadań stażowych, przy czym nie może obejmować mniej niż 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu.

Program Studiujesz? Praktykuj! jest programem nastawionym na ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia, uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach. W związku z tym zakres przedmiotowy stażu musi być związany bezpośrednio z efektami kształcenia na prowadzonym przez uczelnię kierunku studiów i zapewniać ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu.

 

Uniwersytet Warszawski w ramach konkursu może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie.

 

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 150 000 000,00 PLN. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%.

 

Średnia wartość projektu na jednego uczestnika nie może przekroczyć 15 000 PLN.

Projekt trwa nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące.

 

 

Dla Uniwersytetu Warszawskiego zostało założone konto w systemie SOWA, z którego będą dla Państwa przydzielane subkonta (odrębne subkonto dla każdego projektu).  

 

 

Jednostki UW zainteresowane złożeniem wniosku w konkursie prosimy o przesłanie do Biura ds. Wspomagania Rozwoju UW, w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca br. do godziny 16:00, zgłoszenia zawierającego wstępny, krótki (maksymalnie 3 strony A4) opis projektu z podstawowymi informacjami o planowanym projekcie, przygotowany według załączonego wzoru.

Opis należy przesłać na adres e-mail: bwr@uw.edu.pl w formie zeskanowanego dokumentu podpisanego przez Dziekana lub upełnomocnionego przedstawiciela Władz Wydziału oraz Pełnomocnika Kwestora.

Dzięki temu możliwe będzie m.in. sformułowanie ewentualnych pytań i wątpliwości związanych z przygotowaniem wniosków i skierowanie ich do NCBiR oraz przekazanie pierwszych uwag z BWR do autorów projektów.

 

W trakcie przygotowywania opisu, jako materiał pomocniczy można wykorzystać polecenia zawarte we wzorze wniosku o dofinansowanie. Wzór ten jest dostępny na stronie (Załącznik nr 7):

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030100-ip08-00-sp217/

 

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (Załącznik nr 11):

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/wiedza_edukacja_rozwoj/staze_03.01.00-ip.08-00-sp2/zalacznik_nr_11_-_instrukcja_wypelniania_wniosku_o_dofinansowanie.pdf

 

Informacje o konkursie wraz z dokumentacją konkursową można znaleźć na stronie:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030100-ip08-00-sp217/

 

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA

https://www.sowa.efs.gov.pl/