[21.02.2017] PROGRAMY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ – rozpoczęcie naborów w TRZECIM konkursie first team, homing oraz powroty

Jeśli będą Państwo zainteresowani złożeniem wniosków w  konkursach, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres bwr.fnp@uw.edu.pl najpóźniej do 27 lutego  br.

Natomiast roboczą wersję wniosku (niezamkniętą wersję wniosku w postaci pliku pdf wygenerowanego z systemu), wraz z wymaganymi załącznikami w wersji roboczej, należy przesłać do BWR w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca br., do godz. 12:00.

Przesłane przez Państwa dokumenty zostaną sprawdzone pod kątem poprawności i zgodności z wytycznymi konkursowymi.

Dalsze, szczegółowe informacje o procedurach wewnętrznych UW dotyczących przygotowania wniosku oraz wymaganych załączników będą przekazywane osobom, które wyrażą zainteresowanie udziałem w konkursie.

 

 

FIRST TEAM - finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej

 

Cel

Celem programu FIRST TEAM jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów na wczesnych etapach kariery naukowej (niezależnie od narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia lub powrotu do pracy B+R osób po przerwach w pracy badawczej. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego.

 

Dla kogo?

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Termin 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, o ile wnioskodawca będzie spełniał warunki opisane w dokumentacji konkursowej.

 

W ramach realizacji projektu jego kierownik powinien być zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz projektu. W swym zespole zatrudni młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.

 

Zasady

W ramach programu finasowanie będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 2 000 000 zł.

 

W programie FIRST TEAM finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. W wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może dofinansować projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, jeśli posiadają one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego.

Projekty w ramach programu mogą być realizowane w trzech wariantach:

  • przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą działalności gospodarczej (bez udzielania pomocy publicznej),
  • przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),
  • przez konsorcja naukowo-przemysłowe, z udziałem jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorstwa (dla jednostki naukowej bez pomocy publicznej – w zakresie, w jakim nie prowadzi działalności gospodarczej, oraz dla przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej na działalność B+R).

W programie FIRST TEAM obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z kraju lub z zagranicy.

Nabór

Przyjmowanie wniosków w konkursie zakończy się 15 marca 2017 r., o godz. 16:00

 

Szczegółowy opis programu:

http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/

 

 

HOMING - finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy

 

Cel

Celem programu HOMING jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

 

Dla kogo?

Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Terminu 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji konkursowej.

 

Równocześnie wnioskodawca w konkursie musi spełnić łącznie następujące warunki:

  • przebywał poza Polską nieprzerwanie przez co najmniej 9 miesięcy w celu prowadzenia badan naukowych;
  • ma zamiar przyjechać do Polski nie później niż w terminie rozpoczęcia projektu lub przyjechał do Polski nie wcześniej niż w roku poprzedzającym termin składania wniosków w konkursie.

 

Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 60% etatu na rzecz projektu.

 

Zasady

W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 800 000 zł.

 

W programie HOMING finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, przy czym w wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może przyjąć do finansowania projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, jeśli posiadają one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego.

 

Projekty w ramach programu mogą być realizowane w dwóch wariantach:

  • przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą działalności gospodarczej (bez udzielania pomocy publicznej);
  • przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R).

 

W programie HOMING obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z kraju lub z zagranicy.

 

Nabór

Przyjmowanie wniosków w konkursie zakończy się 15 marca 2017 r., o godz. 16:00

 

Szczegółowy opis programu:

http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/

 

 

POWROTY - finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej

 

Cel

Celem programu POWROTY jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania innowacyjnych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

 

Dla kogo?

Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Terminu 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji konkursowej.

 

Równocześnie, wnioskodawca w konkursie jest osobą powracającą do pracy naukowej po przerwie trwającej co najmniej 9 miesięcy, spowodowanej w szczególności pracą w innych sektorach gospodarki lub w sektorze B+R, ale bez udziału w prowadzeniu badań (np. broker naukowo-technologiczny, administracja, zarządzanie) lub po przerwie związanej z rodzicielstwem.

 

Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 60% etatu na rzecz projektu.

Zasady

W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 800 000 zł.

 

W programie POWROTY finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, przy czym w wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może przyjąć do finansowania projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, jeśli posiadają one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego.

 

Projekty w ramach programu mogą być realizowane w dwóch wariantach:

  • przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą działalności gospodarczej (bez udzielania pomocy publicznej),
  • przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R).

 

W programie POWROTY obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z kraju lub z zagranicy.

 

Nabór

Przyjmowanie wniosków w konkursie zakończy się 15 marca 2017 r., o godz. 16:00

 

Szczegółowy opis programu:

http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/