[13.09.2017] KONKURS NA INTERDYSCYPLINARNE PROGRAMY STUDIÓW DOKTORANCKICH DOTYCZĄCE ZWIĘKSZENIA JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDAICH DOKTORANCKICH

Uprzejmie informujemy, że w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Instytucji Pośredniczącej dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 trwa w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie, konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich, dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

Wnioskodawcą projektu może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna albo jednostka naukowa posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Wnioskodawca musi mieć co najmniej kategorię A, przyznaną w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej.

Programy studiów doktoranckich realizowane w projekcie muszą być opracowane w oparciu o programy wypracowane w zrealizowanym przez MNiSW projekcie pozakonkursowym Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach.

Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowane poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów:

  • interdyscyplinarne programy doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
  • międzynarodowe programy studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
  • programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Projekty mają służyć realizacji celów PO WER, w tym przede wszystkim celu szczegółowego dotyczącego zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Uniwersytet Warszawski w ramach konkursu może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 155 000 000,00 PLN. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%.

 

Średnia wartość projektu na jednego uczestnika nie może przekroczyć 135 000 PLN.

Projekt trwa nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 60 miesięcy .

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane:

od dnia 18 września 2017 r. do dnia 20 października 2017 r.

Jednostki UW zainteresowane złożeniem wniosku w konkursie prosimy o przesłanie do Biura ds. Wspomagania Rozwoju UW, w nieprzekraczalnym terminie do 22 września br. do godziny 10:00, zgłoszenia zawierającego wstępny, krótki (maksymalnie 3 strony A4) opis projektu z podstawowymi informacjami o planowanym projekcie, przygotowany według załączonego wzoru [doc.].

Opis należy przesłać na adres e-mail: bwr@uw.edu.pl w formie zeskanowanego dokumentu podpisanego przez Dziekana lub upełnomocnionego przedstawiciela Władz Wydziału oraz Pełnomocnika Kwestora.

Dzięki temu możliwe będzie m.in. sformułowanie ewentualnych pytań i wątpliwości związanych z przygotowaniem wniosków i skierowanie ich do NCBiR oraz przekazanie pierwszych uwag z BWR do autorów projektów.

Po otrzymaniu ze strony BWR potwierdzenia przyjęcia Państwa zgłoszenia oraz krótkiej recenzji, będziemy prosili o przesłanie wersji roboczej wniosku wypełnionej w systemie SOWA, do dnia 2 października  br.

 

Dla Uniwersytetu Warszawskiego zostało założone konto w systemie SOWA, z którego BWR będzie dla Państwa przydzielał subkonta (odrębne subkonto dla każdego projektu). 

Jednocześnie informujemy, że spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich odbędzie się 4 października br. w Hotelu Marriott w Warszawie (Al. Jerozolimskie 65/79).

Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie wypełnionego formularza na adres: spotkaniePOWER@ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2017 r.

Link do informacji o spotkaniu:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5501,spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-na-interdyscyplinarne-programy-studiow-doktoranckich.html

 

Informacje o konkursie wraz z dokumentacją konkursową można znaleźć na stronie:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030200-ip08-00-dok17-/

 

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA

https://www.sowa.efs.gov.pl/