[12.06.2017] KONKURS NR RPMA.10.02.00-IP.01-14-051/17 NA UPOWSZECHNIANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH WŚRÓD OSÓB DOROSŁYCH

Uprzejmie informujemy, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych ogłosiła konkurs nr RPMA.10.02.00-IP.01-14-051/17 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych.

Celem niniejszego konkursu jest wsparcie osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie przez nabywanie i podwyższanie kompetencji. Planuje się, że dzięki interwencji wzrośnie liczba osób dorosłych, w szczególności z grup najbardziej potrzebujących, które poprzez uczestnictwo w szkoleniach podniosą swoje kwalifikacje i kompetencje w obszarze ICT i języków obcych. W rezultacie zwiększenia przedmiotowych kwalifikacji i kompetencji, wzrosną także szanse uczestników projektów na rynku pracy. Wsparcie osób dorosłych w nabywaniu wskazanych kompetencji kształtować będzie również nawyk uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie, a także przeciwdziałać poczuciu marginalizacji wynikającemu z braku kwalifikacji czy kompetencji.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 10.07.2017 r. od godz. 00:00 do 25.07.2017 r. do godz. 15:00.

Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu w tym, jako lider lub partner, gdy wniosek jest składany w partnerstwie.

Jednostka UW zainteresowana złożeniem wniosku w konkursie, proszona jest o przesłanie do Biura ds. Wspomagania Rozwoju UW, szkicu projektu zawierającego wstępny, krótki (maksymalnie 3 strony A4) opis projektu z podstawowymi informacjami o planowanym projekcie, przygotowany według załączonego wzoru [doc.]. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na możliwości spełnienia wszystkich wymagań konkursowych określonych w dokumentacji.

Opis należy przesłać na adres e-mail: bwr@uw.edu.pl w formie zeskanowanego dokumentu podpisanego przez Dziekana lub upełnomocnionego przedstawiciela Władz Wydziału oraz Pełnomocnika Kwestora. O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.

Kolejnym etapem przygotowania aplikacji będzie przesłanie do BWR roboczej wersji wniosku, w postaci pliku pdf wygenerowanego z systemu MEWA 2.0, najdalej do 10 lipca 2017 r.

 

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu:

Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych i językowych zakończone procesem formalnego potwierdzania i certyfikacji nabytych kwalifikacji. Preferowane będą projekty zgodne z programem rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na którym realizowany jest projekt. Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

 

Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN.

Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 10%.

 

Regulamin konkursu udostępniony jest na portalu RPO WM 2014-2020 www.funduszedlamazowsza.eu i na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-2-upowszechnianie-kompetencji-kluczowych-wsrod-osob-doroslych-rpma-10-02-00-ip-01-14-051-17.html

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na portalu RPO WM 2014-2020 www.funduszedlamazowsza.eu.