Konkurs na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich

 

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie, konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich.

Wnioskodawcą projektu może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna oraz instytuty naukowe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Wnioskodawca musi mieć co najmniej kategorię A, przyznaną w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej.

Programy studiów doktoranckich realizowane w projekcie muszą być opracowane w oparciu o programy wypracowane w zrealizowanym przez MNiSW projekcie pozakonkursowym Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach. Ponadto powinny bazować na wnioskach wypracowanych w ramach tzw. Inicjatywy Salzburg II, opublikowanych w 2010 r. oraz „Zasadach innowacyjnego szkolenia doktorantów" opracowanych przez ERA Steering group
i rekomendowanych w Konkluzjach Rady Unii Europejskiej dotyczących modernizacji szkolnictwa wyższego z 28 i 29 listopada 2011 r.. Treść wypracowanych programów studiów doktoranckich powinna być również zgodna z Europejską Kartą Naukowca.

Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowane poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów:

  • interdyscyplinarne programy doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
  • międzynarodowe programy studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
  • programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

Uniwersytet Warszawski w ramach konkursu może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie.

 

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 155 000 000,00 PLN. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%.

 

Średnia wartość projektu na jednego uczestnika nie może przekroczyć 135 000 PLN.

Projekt trwa nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 60 miesięcy .

 

 

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane:

od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r.

 

 

Dla Uniwersytetu Warszawskiego zostało założone konto w systemie SOWA, z którego będą dla Państwa przydzielane subkonta (odrębne subkonto dla każdego projektu).  

 

Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w przedmiotowym konkursie do 20 stycznia br.  

 

 

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: bwr@uw.edu.pl w formie zeskanowanego dokumentu podpisanego przez Dziekana Wydziału.

 

Informacje o konkursie wraz z dokumentacją konkursową można znaleźć na stronie:

 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,4802,konkurs-nr-powr-03-02-00-ip-08-00-dok16-na-interdyscyplinarne-programy-studiow-doktoranckich.html

 

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA

https://www.sowa.efs.gov.pl/