STROFA, SLOKA, SLOHA

 

LOANWORD

strofa

DEFINITION

„část básně, v které se opakuje stejné seřadění veršů" (PSJČ), „významový a intonační veršový celek, pravidelně se v básni (sbírce) opakující" (SLT), „ucelená část básně sestávající z několika veršů" (SCS)

EXTRA-LINGUISTIC INFORMATION

„Jednotlivé verše uvnitř strofy mohou mít stavbu jak shodnou, tak různou, rozhodující pro vznik strofy je pouze opakování jejich systému v básni. Na konstituci strofy jako svébytně organizované jednotky se podílí počet veršů, typ jejich metrické stavby, intonace, syntaktické členění, lexikální paralely, zhusta také rým a členění grafické. Při rozlišování strofických útvarů se přihlíží především k počtu obsažených veršů." (SLT)

Básně mohou mít větší počet strof (např. sonet), nebo mohou být tvořeny jedinou strofou (např. ritornel) – v takovém případě se jedná o tzv. monostrofickou báseň, kterou tvoří ustálené seskupení veršů.

OSN uvádí, že se jedná o „rhytmický celek (systém) skládající se z jedné nebo z několika period; strofou jmenuje se jenom tenkráte, když se opakuje dvakráte nebo vícekráte za sebou. První z těchto celků jmenuje se pak strofa, jiný za ním jdoucí a složením rhytmickým úplně mu odpovídající antistrofa (protistrofa, protože taneční pohyby opakovaly se při něm směrem opačným." 

USAGE

Výraz je považován za odborný název literární, výjimečně hudební. Užívá se především v odborných textech, případně v beletrii a dalších typech textů odkazujících k literární teorii. Na místě definice významu stojí často jen ekvivalent sloka (viz např. SSČ, NASCS) nebo sloha (PSJČ).

OTHER MEANINGS

„textový podklad melodie, spojený veršem a rýmem v myšlenkový a formální celek" (PSJČ); původní význam: „taneční obrat chóru v řeckém dramatu
a první úsek jeho zpěvu (druhá část se shodnou stavbou se nazývala antistrofa a závěrečná epóda)" (SLT) „Nepřesně bývají jako strofy označovány v moderní poezii početně shodné veršované úseky, např. dvoj-, troj- nebo čtyřveršové, které se sice jako myšlenkové a intonační celky neopakují, mění v průběhu básně svůj tvar, avšak asociují strofickou formu." (SLT)

ETYMOLOGY/STRUCTURE

Přejato (případně přes něm. Strophe) z lat. stropha, a to z ř. strophé „obrat, otáčení", od stréfó („otáčím, obracím"); z tohoto významu pak „vracení se veršů". V řeckém divadle označení „otáčení či tance chóru", z toho pak „píseň zpívaná při tanci" a „spojení veršů v jeden metrický celek".

WORD HISTORY

Doklady užívání od počátku 19. století, např. z r. 1820 (Jungmann, Hněvkovský), 1824 (Čelakovský), 1825 (Klicpera) ad.

MULTI-WORD EXPRESSIONS

Výlučně literární termíny typu čtyřveršová strofa, klasická strofa, latinská strofa atd., v období antiky se některé strofy označovaly podle svých tvůrců, např. strofa alkajská, strofa sapfická apod.

DERIVATIVES

strofka, strofička, strofika, strofičnost, strofový, strofovaný, strofický, stroficky

_______________________________________________________________________________________________________________

 

VARIANT

strofa

PRONUNCIATION

[strofa]

GRAMMAR

Substantivum, femininum, strofy, strofě.

FREQUENCY

Kolem 0,4 na milion slov.

COLLOCATIONS

strof|a

první ~a, druhá atd., nová, další, úvodní, střední, poslední, závěrečná, krátká, ● oblíbená ~a, krásná zpívaná ~a, písňová, chorální, frázovaná hálkovská ~a, oněginská sapfická ~a, klasická, lyrická, dekadentní, antická, moderní tříveršová ~a, čtyřveršová, třířádková

~a sapfická, alkajská ~a shrnující děj

~a dialogu, chorálu ~y básně

~a o lásce, o kočce

skládat ~y, přednést, zpívat, recitovat, číst

jedna ~a dvě ~y tucet ~

verše a ~y

EXAMPLES

Podobně asi ve dvou strofách probíhá Michl (sedlák ve veselohře marionetáře Kopeckého) ptactvo a ssavectvo a končí lamentoso. (Lumír, 1851)

… jako by odevzdal svou duši Beethovenovi, vpil se svým jásotem v jeho vysoké, nepozemské strofy. (Růžena Svobodová, Milenky, 1902)

Jen opatrně, krok za krokem
se šine činů spád i strof,
ač rád by vrh se plným tokem
do vodopádu katastrof!
(Jaroslav Vrchlický, Svlačce, 1906)

… v těch těžkých chvílích, kdy se kolem šeří,
kdy zoufal bys, kdy básníkova strofa
jen hořkým úsměvem je filosofa…
(Petr Bezruč, Slezské písně, 1911)

Usmíval se ještě chvíli zamyšleně u okna a podruhé si skandoval pokornou strofu skotského básníka. (Anna Maria Tilschová, Hříšnice, 1918)

A zjihla strofa (pražského lidového popěvku), jejíž pravost však E. E. Kisch popírá, dodává ještě: „Neposmívejte se, dyť se to nesluší, třeba prostitutka, přece měla duši". (Karel Čapek, Marsyas, 1931)

Písně do skoku jsou většinou prosté popěvky jen o jedné nebo dvou strofách. (Jan Herben in PSJČ)

Zpívají oblíbenou národní píseň, po každé strofě hudba nápěv opakuje. (Božena Němcová in PSJČ)

Stejně jako verš v epice, byla strofa na slovesný projev původně vložena zvenčí, v době synkretického sepětí lyrického umění s hudbou. (O poetice literárních druhů, 1996)

Básník má k dispozici tři strofy o osmi řádcích, a pak jednu strofu o čtyřech řádcích, které se říká poslání. V celém textu smí použít pouhé tři rýmy. (Michal Horáček, 2009)

_______________________________________________________________________________________________________________

 

SYNONYM

sloka

PRONUNCIATION

[sloka]

GRAMMAR

Substantivum, femininum, sloky, sloce.

FREQUENCY

Kolem 1,3 na milion slov.

DEFINITION

„skupina veršů spjatých rytmem, rýmem a obsahem, část básně, která se pravidelně opakuje" (SSČ, SSJČ)

OTHER MEANINGS

  1. Textový podklad melodie, spojený veršem a rýmem v myšlenkový a formální celek v hudební oblasti.
  2. Několikrát se opakující část, sled veršů tetřevího tokání v oblasti myslivectví.

USAGE

Slovo užívané jak v literární a hudební terminologii, tak v běžném jazyce, ovšem s výjimkou myslivectví vždy v souvislosti s uvedenými literárními či hudebními významy.

ETYMOLOGY/STRUCTURE

Jedná se o přejímku ze sanskrtu, slovo je však plně zdomácnělé, ve slovnících, včetně slovníků cizích slov, běžně uváděné jako český ekvivalent; s výrazem sloha jako ekvivalentem se setkáváme jen ve starších příručkách, dnes je považováno za řídké.

WORD HISTORY

Přejato Jungmannem ze staroindického ślṓka- „dvojverší" – v jeho slovníku ještě není jako samostatné heslo, ale jako odkaz, resp. ekvivalent u hesla sloha ve významu „spojení několika veršů"). Ve stejné době již bylo slovo užíváno (např. Karlem Hynkem Máchou).

COLLOCATIONS

slok|a

první ~a, druhá atd., úvodní, další, každá, následující, poslední, závěrečná ~a čtyřveršové ~y, tříveršové dojemná ~a, neslušná, překvapující, smuteční

~a opěvující (co)

~ a básně, písně, písničky, duetu, chorálu

recitovat ~y, zpívat, přednášet

~a zní, začíná

~ a za ~ou

jedna ~a, dvě ~y

EXAMPLES

Ona sáhla v struny a mdlým polouduseným hlasem zpívala sloku z národní písně. (Karel Hynek Mácha, Obrazy ze života mého, 1834)

Prvních 17 slok sedmého zpěvu neobsahuje mimo apostrofy lásky ničeho. (Jan Neruda in PSJČ)

A člověk jda s ním [jarem] krok co krok na papír hodí vždy pár slov. (Josef Svatopluk Machar in PSJČ)

Báseň, píseň – … sloku jásavou mám jen. (Jaroslav Vrchlický in SSJČ)

Ze zahrady slavík zpíval s nimi [chlapci] a mísil svoje zpěvy do jejich slok. (Vilém Mrštík in PSJČ)

Kdo chce dojíti milosti básnicky moudrého ducha, rozevře knihu jeho veršů na kterékoli stránce a přečte sloky, které mu namátkou padnou v zrak. (Jaromír John, Moudrý Engelbert, 1940)

… cesta byla svízelná, horký den unavoval, prašná silnice házela šedivý povlak na tváře a přiškrcovala sloky písně. Vojtěch Matínek, Povídka, 1946)

Od tváře mu ucházela další sloka hvízdání. (Zeno Dostál, Ryby, 1994)

… že bychom měli změnit státní hymnu: text nebo i melodii. Ta dnešní je prý sentimentální a její první sloka, která se jedině zpívává, zní navíc módně ekologicky. (Ludvík Vaculík, Poslední slovo, 2002)

MULTI-WORD EXPRESSIONS

Podobná syntagmata jako u slova strofa, tj. např. čtyřveršová sloka (SSJČ).

DERIVATIVES

slokový, slokově; sločka (říd.)

_______________________________________________________________________________________________________________

 

SYNONYM

sloha

PRONUNCIATION

[sloha]

GRAMMAR

Substantivum, femininum, slohy, sloze

FREQUENCY

Méně než 0,1 na milion slov.

DEFINITION

„část básně, v které se opakuje stejná řada veršů" (PSJČ), „spojení několika veršů v celek" (SJČ)

OTHER MEANINGS

  1. složení („V tobě nalezl jsem i ženu — duši, je jíž duševní sloha jest mé příbuzná." Marie Majerová in PSJČ);
  2. uspořádaná hromada něčeho („Cihly se rovnají do komor ve slohy tak, aby mezerami mohlo propadávati drobné uhlí." František Novák in PSJČ);
  3. meteor. slohy stejnoměrné, šedavé vrstvy mraků ve výši pod 1 km, stratus;
  4. keram. sloupek keramického zboží v peci;
  5. pošt., kanc. odpočítaný svazek poštovních známek a jiných tiskovin o sto kusech;
  6. svazek úředních listin (např. „uspořádat slohu");
  7. obal, desky na listiny (např. „uložit do slohy").

USAGE

Slovo užívané ve významu ekvivalentním výrazu strofa jen zřídka, častější jsou jiné odborné významy a užívání v běžném jazyce ve významu 7.

ETYMOLOGY/STRUCTURE

Holub – Lyer (SESJČ) poukazují na ruský původ – viz rus. slog – složení, slabika, který je však zejména patrný u maskulina sloh; slovo je však plně zdomácnělé, běžně uváděné jako český ekvivalent. V ESJČ1  je uvedena souvislost s rus. sloga („shoda, svornost").

WORD HISTORY

V Jungmannově slovníku uvedeno jako samostatné heslo s významem „spojení několika veršů".

COLLOCATIONS

sloh|a

první ~a, druhá atd., úvodní, poslední, závěrečná ~a čtyřveršové ~y, tříveršové

~ a básně

báseň o pěti ~ách

recitovat ~y, číst, přednášet báseň má tři ~y

~a začíná

EXAMPLES

Někde se přidává ještě sloha: „Svatý Jiří jede k nám, po věnečku veze nám …". (Božena Němcová, Česká včela, 1846)

Čím kratší vypadaly jste [chodské dívky] proti svým kolohnátům chasníkům, tím bytelnější a solidnější jeví se postavy vaší sloha. (Karel Matěj Čapek Chod in PSJČ)

V dobrém sonetu jest paralelismus mezi slohami čtyřveršovými a trojveršovými. (Jaroslav Vrchlický in PSJČ)

Před kostelem se celý průvod zastaví a zazpívá se ještě několik sloh té písně. (Božena Němcová in PSJČ)

Byly to dvě sedmiveršové slohy nadepsané Píseň (píseň "Kde domov můj" ve Fidlovačce). (Albert Pražák, O národ, 1946)

Kdo ví (dál zpívá tato sloha),
zda nejsme všichni, ten i ten,
pod velkým mikroskopem Boha
viditelní už krví jen …
(Vladimír Holan, Dokumenty, 1966)

Její píseň skládá se z několika střídavě flétnových a trilkujících sloh, které hlasitě a velebně se nesou, takže zpěv zní slavnostně. (Šnykerikyk, 1997)

MULTI-WORD EXPRESSIONS

Podobná syntagmata jako u slov strofa a sloka, tj. např. čtyřveršová sloha.

DERIVATIVES

slohový, slohově; *slohověda (SJČ1; v SJČ2 jako samostatné heslo – „nauka o slohu, stylistika), slohotvorný; složka

_______________________________________________________________________________________________________________

 

GENERAL DISCUSSION

Při srovnání frekvence a způsobů užívání variant strofa, sloka a sloha dospíváme k závěru, že nejfrekventovanějším, nejobvyklejším a nejvíce neutrálním a bezpříznakovým se jeví výraz sloka, ať už je užíván ve významové spojitosti s poezií nebo písněmi. Strofa je odborný název a sloha se dnes jeví ve významu synonymním s lexémem strofa jako název zastaralý. Svou roli zde může hrát i formální podobnost slov sloka a sloha – přestože lze u obou z nich nalézt doklady jejich převzetí v době Josefa Jungmanna, obě lze považovat za domácí ekvivalenty výrazu strofa a mnozí autoři na jejich podobnost a vzájemné zaměňování upozorňují. Jen PSJČ z r. 1951 uvádí všechny tři výrazy jako synonymní se stejnou definicí a vedle základního s dalšími významy viz 1–5 výše, SSJČ z r. 1968 už uvádí výraz sloha ve zmíněném synonymickém významu jako poněkud zastaralý a za základní významy jsou zde považovány: „uspořádaný svazek listin (zprav. úředních); obal na ně; uspořádaná hromada, kupa něčeho vůbec"; odb. „svazek tiskopisů, známkových archů ap."; ker. „sloupek keramického zboží"; meteor. zast. „stratus"; kniž. „(vnitřní) ustrojení, složení, uspořádání." SSČ z r. 1978 už se o odkazu na sloku a strofu nezmiňuje, uvádí už pouze významy viz 6 a 7 výše a TJČ z r. 2007 uvádí u hesla sloha odkazy „obal", „trs" a „vrstva". OSN uvádí všechna tři hesla, ale u slohy a sloky pouze jako odkazy na heslo strofa.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

REFERENCES

ČES: Rejzek, J. Český etymologický slovník. Voznice: LEDA, 2001.

Český národní korpus - SYN. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha. <http://www.korpus.cz>.

ESJČ1 Holub, J. – Kopečný, F. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Státní nakladatelství učebnic, 1952.

ESJČ2: Machek, V. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: NLN, 1997.

Jungmann, J. Slovník česko-německý. Praha 1835–1839.

NASCS: Kraus, J. A kol. Nový akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2005.

OSN: Ottův slovník naučný. Praha 1888–1909.

PSJČ: Příruční slovník jazyka českého. O. Hujer, E. Smetánka, M. Weingart, B. Havránek, V. Šmilauer, A. Získal (eds.). Praha: SPN, 1935–1957.

SCS: Rejman, L. Slovník cizích slov. Praha: SPN, 1966

SESJČ: Holub, J. – Lyer, S. Stručný etymologický slovník jazyka českého. Praha: SPN, 1967.

SJČ1: Váša, P. – Trávníček, F. Slovník jazyka českého. 1. vyd. Praha: Nakl. Fr. Borový, 1937.

SJČ2: Váša, P. – Trávníček, F. Slovník jazyka českého. 3. vyd. Praha: Nakl. Fr. Borový, 1946.

SLT: Slovník literární teorie. Š. Vlašín (ed.). Praha: Československý spisovatel, 1984.

SSČ: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. J. Filipec, F. Daneš, J. Machač, V. Mejstřík (eds.). Praha: Academia, 2010.

SSJČ: Slovník spisovného jazyka českého. B. Havránek, J. Bělič, M. Helcl, A. Jedlička (eds.). Praha: Nakl. ČSAV, 1960–1971.

TJČ: Klégr, A. Tezaurus jazyka českého. Praha: Academia, 2007.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

AUTHOR

Diana Svobodová

PUBLISHED

10.04.2013