STYPENDIUM POMOSTOWE

XV edycja Programu Stypendia Pomostowe 2016/2017 [pobierz plik]

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z dokumentacją można składać do 10 dnia każdego miesiąca.

Opiekunem Komisji Stypendialnej Katedry Białorutenistyki jest Pani dr Anna Demianiuk.

 

Regulaminy, zarządzenia

  • Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Zarządzenie nr 33 Rektora UW z dnia 21.09.2011 r.) z póżn.zm.  [pobierz plik]
  • Wysokość dochodu na osobę uprawniająca do ubiegania się o stypendia w roku akad. 2016/2017 [pobierz plik]

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może się ubiegać student, który został wpisany na kolejny rok studiów  (również student 1. roku studiów II stopnia) i spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • uzyskał wysoką średnią ocen;
  • osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;
  • miał osiągnięcia na polu naukowym lub artystycznym.

* Pod uwagę będą brane tylko osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego.

Studenci pierwszego roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

O stypendium rektora może ubiegać się również student I roku, jeśli został przyjęty studia w roku złożenia egzaminu maturalnego i jeśli jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim