REKRUTACJA

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

  • kierunek: studia nad słowiańszczyzną wschodnią
  • specjalność: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim

​Zapisy na studia I stopnia - https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-FLBIAL&kategoria= 

Zapisy na studia I stopnia (równoległe) - https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-FLBIAL-R&kategoria=

 

Celem studiów licencjackich na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie białorutenistyki (z elementami rusycystyki i anglistyki) posiadających szczegółową wiedzę dotyczącą historii, kultury, współczesności i języka Białorusi, jej miejsca w Europie i stosunków z innymi państwami, wyposażonych w praktyczne umiejętności, takie jak znajomość języka białoruskiego na poziomie C1, języka rosyjskiego i angielskiego na poziomie B2, umiejętność poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie, umiejętność samodzielnej i grupowej pracy, obejmującej także przygotowywanie analiz. W toku kształcenia duża waga przywiązywana jest również do kompetencji społecznych studentów, między innymi do wypracowania poczucia konieczności zachowania i poszanowania dziedzictwa kulturowego (nie tylko białoruskiego, lecz także rosyjskiego i angielskiego), poszanowania innych kultur i etnosów.

Studenci studiów licencjackich na specjalności filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim zyskują także wiedzę i umiejętności ogólnohumanistyczne, takie jak znajomość terminologicznej i metodologicznej specyfiki badań humanistycznych, umiejętność ocenienia zjawisk kulturowych i językowych w kontekście ogólnohumanistycznym, umiejętność dokonywania analiz zjawisk kulturowych i językowych. 

Ponadto mają możliwość poznania dodatkowych języków obcych na poziomie B2, zaznajomienia się z: elementami kultury i literatury Rosji i krajów anglojęzycznych, procesami integracji europejskiej i euroazjatyckiej, podstawowymi technologiami informacyjnymi i podstawami prawa dotyczącymi własności intelektualnej.

Wymienione wyżej umiejętności i kompetencje – zarówno te o charakterze ogólnym, jak i specjalistyczne – umożliwiają absolwentom studiów licencjackich na specjalności filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim kontynuowanie nauki na studiach II stopnia, bądź podejmowanie pracy zawodowej w instytucjach kultury, instytucjach współpracujących z Białorusią, Rosją czy krajami anglojęzycznymi, organizacjach pozarządowych, mediach, szkolnictwie itp. Połączenie wiedzy ogólnohumanistycznej z wiedzą specjalistyczną, umiejętności o różnym charakterze i kompetencji społecznych oferowanych na studiach licencjackich na specjalności filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim zapewnia absolwentom elastyczność na rynku pracy i solidne podstawy do kontynuowania edukacji. 

Studia licencjackie na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią specjalność filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim umożliwiają wszystkim zainteresowanym poznanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, językowego i społecznego naszego najbliższego wschodniego sąsiada oraz Rosji i krajów anglojęzycznych. Oferując studia, w których edukacja językowa rozpoczyna się od poziomu zerowego, Katedra Białorutenistyki odpowiada na zapotrzebowanie społeczne i zapewnia szeroki dostęp do wiedzy i umiejętności wszystkim, którzy mają do tego prawo. Studia licencjackie na specjalności filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim ukazują dziedzictwo kulturowe Białorusi, Rosji i krajów anglojęzycznych, wspólnotę historyczną Słowian Wschodnich i Anglosasów oraz specyfikę życia i kultury białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce, dzięki czemu wykształcają w studentach świadomość konieczności poszanowania odrębności, wartości zjawisk globalnych i lokalnych.

Studia na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią specjalność filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim są unikatową formą kształcenia na całym świecie. Samodzielnych jednostek kształcących na tym kierunku i specjalności nie ma. Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego jest jedną z dwóch samodzielnych jednostek polskich oferujących pełny program trzystopniowego kształcenia filologów białoruskich ze znajomością języka rosyjskiego i angielskiego (studia trzeciego stopnia – doktoranckie – w zakresie filologii białoruskiej oferowane są przez Wydział Lingwistyki Stosowanej). Oferta Katedry Białorutenistyki jest zatem jedyną możliwością nie tylko dla mieszkańców centralnej Polski na zdobycie rzetelnej wiedzy filologicznej dotyczącej Białorusi w kontekście Rosji oraz krajów anglojęzycznych.

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

  • kierunek: studia nad słowiańszczyzną wschodnią
  • specjalność: filologia białoruska

​Zapisy na studia II stopnia - https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S2-FLBIAL&kategoria=

​Zapisy na studia II stopnia (równoległe) - https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S2-FLBIAL-R&kategoria=

Celem studiów magisterskich na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność filologia białoruska jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie białorutenistyki posiadających pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów kształtowania historii, kultury, współczesności i języka Białorusi, wyposażonych w praktyczne umiejętności, takie jak znajomość języka białoruskiego na poziomie C2 i języka rosyjskiego na poziomie B2+, umiejętność poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie, w tym na tematy naukowe, umiejętność organizacji i koordynowania pracy, obejmującej także przygotowywanie rozpraw analitycznych i prezentację wniosków. W toku kształcenia duża waga przywiązywana jest także do kompetencji społecznych studentów, między innymi do wypracowania poczucia odpowiedzialności za zachowanie i poszanowanie dziedzictwa kulturowego (nie tylko białoruskiego), poszanowania i etycznego postępowania w stosunku do innych kultur i etnosów.

Studenci studiów magisterskich na specjalności filologia białoruska zyskują także wiedzę i umiejętności ogólnohumanistyczne, takie jak pogłębione rozumienie terminologicznej i metodologicznej specyfiki badań humanistycznych, umiejętność oceniania zjawisk kulturowych i językowych w kontekście ogólno humanistycznym i specjalistycznym, umiejętność dokonywania pogłębionych analiz zjawisk kulturowych i językowych i wnioskowania, umiejętność identyfikacji i rozumienie procesów kulturo i narodowotwórczych.

Ponadto mają możliwość zaznajomienia się z prawami własności intelektualnej w odniesieniu do tworzonych przez siebie i innych opracowań, samodzielnego przygotowywania prac naukowych.

Wymienione wyżej umiejętności i kompetencje – zarówno te o charakterze ogólnym, jak i specjalistyczne – umożliwiają absolwentom studiów magisterskich na specjalności filologia białoruska kontynuowanie nauki na studiach III stopnia, bądź podejmowanie pracy zawodowej w charakterze specjalistów bądź ekspertów w instytucjach kultury, instytucjach współpracujących z Białorusią, organizacjach pozarządowych, mediach, szkolnictwie, biurach tłumaczeń, administracji państwowej itp. Połączenie wiedzy ogólnohumanistycznej z wiedzą specjalistyczną, umiejętności o różnym charakterze i kompetencji społecznych oferowanych na studiach magisterskich na specjalności filologia białoruska zapewnia absolwentom elastyczność na rynku pracy i czyni z nich wysoko wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie filologii białoruskiej. 

Skład komisji rekrutacyjnej na rok akademicki 2016/2017 [więcej]