Web Content Display Web Content Display

Dr Anna Rędzioch-Korkuz

 

 • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
   
 • stanowisko: adiunkt
   
 • specjalność: translatoryka
   
 • funkcje dodatkowe:

    pełnomocnik ds. obsady i planu zajęć w KB

    sekretarz naukowy czasopisma "Acta Albaruthenica"

 • dziedziny badań:
  • przekład pisemny
  • przekład audiowizualny (głównie nadpisy operowe, audiodeskrypcja w operze)
  • translatoryka a semiotyka
  • przekład meliczny
  • zastosowanie TAW w glottodydaktyce
  • zastosowanie TAW w glottodydaktyce
  • gramatyka a przekład
 • publikacje:
 1. Rędzioch-Korkuz, Anna. 2013. „Surtitling Opera Performances: A Case of Audiovisual Translation". Translation Ireland, 19(1), s. 77-86.
 2. Rędzioch-Korkuz, Anna. 2013. „Nadpisy operowe w Polsce – między teorią a praktyką". Między oryginałem a przekładem, Tom XIX(4), s. 45-55.
 3. Rędzioch-Korkuz, Anna. 2015. „Media Accessibility and Opera in Poland". W: Bogucki, Ł., Deckert M. (red.), Accessing Audiovisual Translation. Frankfurt: Peter Lang, s. 149-162.
 4. Rędzioch-Korkuz, Anna. 2015. „Surtitling in Poland: Theory vs. Practice", w pracy zbiorowej pod redakcją A. Jankowskiej i A. Szarkowskiej. Frankfurt: Peter Lang (w druku)