«Беларуская мова як замежная» «Беларуская мова як замежная»

Czasopismo / Journal / Часопіс

Belaruskaja Mova jak Zameznaja eISSN 2544-5448, ISSN 2544-6789

БЕЛАРУСКАЯ МОВА ЯК ЗАМЕЖНАЯ / JĘZYK BIAŁORUSKI JAKO OBCY / BELARUSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

No 1 / 2017 PDF

Запрашаем усіх ахвотных дасылаць свае матэрыялы. Тэксты трэба дасылаць на электронную пошту olga.volha1964(at)gmail.com (Вольга Барысенка) або rkaleta(at)uw.edu.pl (Радаслаў Калета).

Рэдакцыя часопіса «Беларуская мова як замежная» (БМЗ) разгледзіць артыкулы, рэцэнзіі, справаздачы, у якіх закранаюцца разнастайныя праблемы БМЗ, напр.:

1)        методыка выкладання – метады выкладання граматыкі, ведаў пра Беларусь; развіццё навыкаў вуснага маўлення, аўдыявання, чытання і пісьма; новыя тэхналогіі на занятках па беларускай мове; азнаямленне з літаратурнымі тэкстамі; выкарыстанне літаратурных тэкстаў у міжнародных, аднанацыянальных групах і ў (не)славянскіх групах і г. д.;

2)        беларушчына замежнікаў – аналіз моўных памылак; даследаванне г. зв. пераходнай мовы (анг. interlanguage) і вымаўлення;

3)        параўнальная глотадыдактыка – напр., беларуска-польская, беларуска-расійская, беларуска-нямецкая і г. д.; даследаванне  падабенстваў  і  адрозненняў  моў; параўнанне метадаў выкладання, праграм курсаў, моўных цяжкасцяў, ролі выкладчыка і г. д.

4)        гісторыя і сучаснасць выкладання беларускай мовы як замежнай – старыя і новыя падручнікі беларускай мовы як замежнай, спосабы прэзентацыі матэрыялу, тэматычная разнастайнасць;

5)        мова і культура – пытанні культурнай лінгвістыкі (лінгвакраіназнаўства, лінгвакультуралогія, беларусазнаўства); міжкультурная камунікацыя, выкладанне мовы і культуры Беларусі; месца культуры ў выкладанні мовы; прымаўкі, прыказкі, фразеалогія, безэквівалентная лексіка, маўленчы  этыкет; стэрэатыпы ў падручніках,  ролі мужчыны і жанчыны; распаўсюджаныя імёны і прозвішчы, рысы характару беларусаў; табуізацыя некаторых тэм, такіх, як эротыка, смерць, рэлігія; ідэалізацыя герояў падручнікаў, іх сям'і;

6)        моўная прагматыка – напр., прывітанне, развітанне, падзяка, прабачэнне, просьба;

7)        праблемы сертыфікацыі ўзроўняў валодання беларускай мовай як замежнай;

8)        беларуская мова як замежная ў Беларусі і за мяжой;

9)        прыклады матэрыялаў, практыкаванняў ды заняткаў па беларускай мове як замежнай;

10)        праблемы адукацыі і працы выкладчыкаў беларускай мовы як замежнай у Беларусі і за мяжой, памылкі лектараў.
 
У часопісе матэрыялы друкуюцца па-беларуску, па-польску і па-англійску (гл. правілы афармлення артыкулаў).

Кожны артыкул павінен мець кароткую анатацыю (каля 500 знакаў) на беларускай і англійскай мовах. Назва артыкула павінна быць пададзеная таксама ў перакладзе на англійскую мову.

Патрабаванні да афармлення артыкулаў і рэцэнзіяў

 

Заснавальнік

Радаслаў Калета – Польшча, Варшаўскі ўніверсітэт

 

Рэдакцыя

Вольга Барысенка – Беларусь, Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт

Радаслаў Калета – Польшча, Варшаўскі ўніверсітэт

 

Чальцы рэдакцыі

Лідзія Сямешка – Беларусь, Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы (тэматычны рэдактар)

Надзея Старавойтава – Беларусь, Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт (моўны рэдактар,  беларуская мова)

Алег Гергіеў – Беларусь, Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт (моўны рэдактар, англійская мова)

 

Навуковая рада

Генадзь Цыхун – Беларусь, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

Лідзія Сямешка – Беларусь, Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы

Сяргей Важнiк – Беларусь, Iнстытут нацыянальнай адукацыi Рэспублiкi Беларусь

Людміла Сінькова – Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Таццяна Рамза – Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Ларыса Пісарэк – Польшча, Уроцлаўскі ўніверсітэт

Аляксандр Кіклевіч – Польшча, Вармінска-Мазурскі ўніверсітэт у Ольштыне

Алена Пацехіна – Польшча, Вармінска-Мазурскі ўніверсітэт у Ольштыне

Аляксандр Скапненка – Украіна, Нацыянальная акадэмія навук Украіны

Зінаіда Пахолак – Украіна, Усходнееўрапейскі нацыянальны ўніверсітэт імя Лесі Украінкі 

Джым Дынглі – Вялікабрытанія, Беларуская бібліятэка імя Францішка Скарыны ў Лондане

Арнольд Макмілін – Вялікабрытанія, Лонданскі ўніверсітэт

Курт Вулхайзер – ЗША, Брандайскі ўніверсітэт

 

Рэцэнзенты

Iван Роўда – Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўнiверсiтэт

Кацярына Любецкая – Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўнiверсiтэт

Святлана Якуба – Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўнiверсiтэт

Iрына Будзько – Беларусь, Беларускі нацыянальны тэхнічны ўнiверсiтэт

Ніна Баршчэўская – Польшча, Варшаўскі ўніверсітэт

Ганна Жаброўская – Польшча, Універсітэт ім. Адама Міцкевіча ў Познані

Ядвіга Казлоўская-Дода – Польшча, Універсітэт ім. Марыі Кюры-Складоўскай у Любліне

 

Адрас рэдакцыі, Выдавец

«Беларуская мова як замежная»

Майстрэня беларусістычнай глотадыдактыкі

Кафедра беларусістыкі

Факультэт прыкладной лінгвістыкі

Варшаўскі ўніверсітэт

вул. Штурмова 4, 02-678 Варшава, Польшча

http://kb.uw.edu.pl/pracownia-glottodydaktyki-bialorutenistycznej

e-mail: rkaleta(at)uw.edu.pl

 

 

Założyciel / Founded by

Radosław Kaleta – Polska, Uniwersytet Warszawski / Poland, University of Warsaw

 

Redakcja / Edited by

Wolha Barysienka – Białoruś, Miński Państwowy Uniwersytet Lingiwstyczny / Belarus, Minsk State Linguistic University

Radosław Kaleta – Polska, Uniwersytet Warszawski / Poland, University of Warsaw

 

Zespół redakcyjny / Editorial board

Lidzija Siamieszka – Białoruś, Państwowy Instytut Edukacji Wyższej / Belarus, National Institute for Higher Education (redaktor tematyczny / theme editor)

Nadzieja Starawojtawa – Białoruś, Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny / Belarus, Belarusian State Economic University (redakor językowy, język białoruski / language editor, Belarusian)

Aleh Herhijeu  – Białoruś, Miński Państwowy Uniwersytet Lingiwstyczny / Belarus, Minsk State Linguistic University (redakor językowy, język angielski / language editor, English)

 

Rada naukowa / Advisory Editorial Board

Hienadź Cychun – Białoruś, Narodowa Akademia Nauk Białorusi / Belarus, National Academy of Sciences

Lidzija Siamieszka – Białoruś, Państwowy Instytut Edukacji Wyższej / Belarus, National Institute for Higher Education

Siarhiej Ważnik – Białoruś, Instytut Edukacji Narodowej Republiki Białorusi / Belarus, Institute of National Education of Republic of Belarus

Ludmiła Sińkowa – Białoruś, Białoruski Uniwersytet Państwowy / Belarus, Belarusian State University

Tacciana Ramza – Białoruś, Białoruski Uniwersytet Państwowy / Belarus, Belarusian State University

Larysa Pisarek – Polska, Uniwersytet Wrocławski / Poland, University of Wrocław

Aleksander Kiklewicz – Polska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / Poland, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Helena Pociechina – Polska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / Poland, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Oleksandr Skopnenko – Ukraina, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy / Ukraine, National Academy of Sciences

Zinaida Paholok – Ukraina, Łucki Instytut Rozwoju Człowieka Uniwersytetu Ukraina / Ukraine, Lutsk University Institute of Human Development "Ukraine"

Jim Dingley – Wielka Brytnia, Białoruska Biblioteka im. F. Skaryny w Londynie / UK, Francis Skaryna Belarusian Library in London

Arnold McMillin – Wielka Brytania, Uniwersytet Londyński / UK, University of London

Curt Woolhiser – USA, Uniwersytet Brandeis / U.S.A., Brandeis University

 

Recenzenci / Reviewers

Iwan Rouda – Białoruś, Białoruski Uniwersytet Państwowy / Belarus, Belarusian State University

Kaciaryna Lubieckaja – Białoruś, Białoruski Uniwersytet Państwowy / Belarus, Belarusian State University

Swiatłana Jakuba – Białoruś, Białoruski Uniwersytet Państwowy / Belarus, Belarusian State University

Iryna Budźko – Białoruś, Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny / Belarus, Belarusian National Technical University

Nina Barszczewska – Polska, Uniwersytet Warszawski / Poland, University of Warsaw

Anna Żebrowska – Polska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Poland, Adam Mickiewicz University in Poznań

Jadwiga Kozłowska-Doda – Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Poland, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

 

Adres redakcji, Wydawca / Editorial Board Office, Publisher

«Беларуская мова як замежная»

Pracownia Glottodydaktyki Białorutenistyczej / Laboratory of Belarusian Glottodidactics

Katedra Białorutenistyki / Department of Belarusian Studies

Wydział Lingwistyki Stosowanej / Faculty of Applied Linguistics

Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw

ul. Szturmowa 4, PL 02-678 Warszawa, Poland

http://kb.uw.edu.pl/pracownia-glottodydaktyki-bialorutenistycznej

e-mail: rkaleta(at)uw.edu.pl