Szkolenie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowe dla osób rozpoczynających naukę na I roku studiów 1. stopnia, 2. stopnia i jednolitych magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych. Szkolenie realizowane jest w formie e-learningu za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kompetencji Cyfrowych UW http://kampus.come.uw.edu.pl w języku polski i angielskim.

Materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia szkolenia udostępniono bez ograniczenia czasowego w formie 4 modułów. Szkolenie kończy test składający się z 26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Przedmiot „Szkolenie w zakresie bhp" zostanie zaliczony po uzyskaniu 14 i więcej poprawnie zaznaczonych odpowiedzi.

Student może przystąpić do rozwiązania testu w następujących terminach:

  1. 4 listopada 2019 r. – 9 luty 2020 r.
  2. 28 luty 2020 r. – 5 kwiecień 2020 r.

Dodatkowych terminów poza wyżej wymienionymi nie przewiduje się.

Wyniki zaliczenia zostaną automatycznie przesłane do systemu USOS po zakończonych turach zaliczeń.

W przypadku niezaliczenia szklenia BHP w wyznaczonych wyżej terminach, powtarzanie przedmiotu będzie możliwe w terminie 31 sierpnia – 15 wrześńia 2020 r. Powtarzanie przedmiotu wiąże się z odpłatnością 200 zł (Zarządzenia nr 51 Rektora UW z dn. 29.04.2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w r.a. 2019/2020). Opłata jest wnoszona przelewem na rachunek bankowy właściwy dla studenta, który jest  widoczny na koncie w usoswebie, po wcześniejszym złożeniu wniosku o powtarzanie tego przedmiotu.

Zaświadczenia o szkoleniach z zakresu BHP z zakładów pracy nie uprawniają do wpisu zaliczenia szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających studia na UW.

Studenci, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów, bądź na innym poziomie kształcenia a w ramach dotychczasowego kształcenia uczestniczyli i zaliczyli szkolenie BHP w okresie ostatnich 4 lat (nie wcześniej niż w r.a. 2015/16), powinni zgłosić się do dziekanatu ds. studenckich (odpowiedni pokój 406 lub 407).

Jeżeli w trakcie realizowania przedmiotu student nie może z powodów zdrowotnych lub technicznych odbyć zaliczenia powinien skontaktować się z koordynatorem przedmiotu (pani Nina Zielińska) telefonicznie (tel. 22 55 20 826) lub za pomocą poczty elektronicznej bhp-pomoc@adm.uw.edu.pl