II/III Tom:

Wybrane problemy Republiki Federalnej Niemiec, Austrii i Szwajcarii (Ausgewählte Probleme der BRD, Österreichs und der Schweiz), 1983

 

INHALTSVERZEICHNIS

 

Od Redakcji   7

 

ROZPRAWY

Teodor Filipiak: W kręgu nowych interpretacji społeczno-politycznej doktryny faszyzmu (część II)   11

Michał Pirko: Kształtowanie się sytuacji rewolucyjnej w Niemczech w 1917 i na początku 1918 roku   177

Bolesław Grześ: Tendencje rozwojowe szkolnictwa Republiki Federalnej Niemiec   203

Eugeniusz Guz: Opinia publiczna RFN o problematyce polskiej i polsko-zachodnioniemieckiej   221

Tomasz G. Pszczółkowski: Źródła i ideologia terroryzmu w RFN   237

Ewa Trzonkowska-Makulska: Polska i Polacy w twórczości Konstantego Wurzbacha   267

Małgorzata Szylko-Skoczny: Inicjatywy ludowe przeciwko przeludnieniu Szwajcarii obcokrajowcami   295

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

Barbara Mikulska-Góralska: Historia reformy walutowej w Niemczech w 1948 r. w świetle najnowszych materiałów źródłowych. Część II – Reforma walutowa  w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec i jej polityczne reperkusje   311

 

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

 

Adolf Donath: Rola Towarzystw: Austriacko-PolskiegoPolsko-Austriackiego w rozwoju stosunków kulturalnych między Polską a Austrią w okresie 1946-1976   331

Michał Cieśla: Internationale Lenau-Gesellschaft w Wiedniu. Powstanie – rozwój działalność    345

Lech Kolago: Publiczność muzyczna w Republice Federalnej Niemiec jako fenomen socjologiczny   359

Paweł Dubiel: Kultur und Außenpolitik   369