Procedura recenzowania / Procedur der Begutachtung

Procedura recenzowania artykułów zgłoszonych do publikacji w czasopiśmie naukowym Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde

Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami opisanymi w publikacji Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011 ( www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20110216_MNISW_broszura_210x210.pdf). 
 

Co najmniej 75% Recenzentów publikacji stanowią Recenzenci zewnętrzni, czyli osoby, które nie są członkami Rady Naukowej czasopisma, niezatrudnione w Redakcji czasopisma lub w podmiocie, w którym afiliowany jest Redaktor naczelny czasopisma.

Zespół Redakcyjny czasopisma Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde wraz z Radą Naukową czasopisma dokonuje wstępnej oceny nadesłanych materiałów z punktu widzenia zgodności z profilem pisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego. Prace, które nie spełniają podstawowych warunków publikacji, są odrzucane.
 

Zakwalifikowane przez Zespół Redakcyjny oraz Radę Naukową materiały są przekazywane do dwóch niezależnych Recenzentów zewnętrznych, którzy nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo. Nadesłane prace nie są wysyłane do Recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia potencjalnych konfliktów interesów, dotyczących w szczególności:

  • bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacji podległości zawodowej,
  • bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

W przypadkach spornych Redakcja powołuje dodatkowych recenzentów. Teksty w języku obcym są recenzowane przez co najmniej jednego recenzenta afiliowanego w instytucji zagranicznej.

Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (double-blind review proces). Lista wszystkich Recenzentów publikowana jest na stronie internetowej czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. 

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji lub o jego odrzucenie. Po otrzymaniu przez Komitet redakcyjny recenzji Autor zgłoszonej pracy jest informowany o jej wyniku i koniecznych poprawkach. O ostatecznym zakwalifikowaniu tekstu do druku decyduje Komitet Redakcyjny.


Prozedur der Begutachtung von wissenschaftlichen Beiträgen, die zur Veröffentlichung in der wissenschaftlichen Zeitschrift Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde gemeldet wurden

Die Prozedur der Begutachtung erfolgt gemäß den Anweisungen, die in der Publikation des Ministeriums für Wissenschaft und Hochschulwesen u.d.T. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011 beschrieben werden.
 

Mindestens 75% der Rezensenten machen Außengutachter aus, also Personen, die weder zum wissenschaftlichen Beirat noch zum Redaktionskomitee der Zeitschrift gehören. Darüber hinaus sind sie keine Mitarbeiter der Institution, der der Chefredakteur angehört.


Das Redaktionskomitee der Zeitschrift Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde in Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Beirat unternimmt die anfängliche Begutachtung der zugesandten Manuskripte in Bezug auf die Übereinstimmung mit dem Profil der Zeitschrift und den grundlegenden wissenschaftlichen Anforderungen sowie die Begutachtung der inhaltlichen Ebene. Die Manuskripte, die die grundlegenden Bedingungen für die Publikation nicht erfüllen, werden nicht angenommen.

Die vom Redaktionskomitee positiv begutachteten Texte werden an zwei unabhängige Außengutachter versandt, die dem Institut, in dem die Zeitschrift herausgegeben wird, nicht angehören. Die eingesandten Manuskripte werden nicht an Rezensenten versandt, die derselben Institution wie die Autoren angehören oder mit den Autoren in einem Interessenkonflikt stehen können.
Die Rezensenten sind verpflichtet,  potenzielle Interessenkonflikte zu melden. Es betrifft folgende Fälle:

  • direkte private Beziehungen (Verwandtschaft, Rechtsverhältnisse, Konflikte),
  • berufliche Unterordnung,
  • direkte wissenschaftliche Zusammenarbeit im Laufe der letzten zwei Jahre vor der Verfassung der Rezension.


In Streitfällen werden von der Redaktion zusätzliche Rezensenten berufen. Manuskripte in der Fremdsprache werden von mindestens einem Rezensenten begutachtet, der einer ausländischen Institution angehört.


Die Manuskripte werden vertraulich und anonym begutachtet (double-blind review proces). Die Liste aller Rezensenten wird auf der Internetseite der Zeitschrift bekannt gegeben. Die Namen der Rezensenten von einzelnen Publikationen werden nicht bekannt gegeben. 

Nach der Zusendung der Rezensionen werden die Autoren von deren Ergebnis und eventuellen nötigen Korrekturen benachrichtigt. Die letzte Entscheidung bezüglich der Druckgenehmigung wird vom Redaktionskomitee getroffen.