Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde

Czasopismo naukowe

Zakładu Komparatystyki Kulturowej i Literackiej Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego / Wissenschaftliche Zeitschrift der Abteilung für Kultur- und Literaturkomparatistik des Germanistischen Instituts der Universität Warschau

ISSN: 0208-4597

 Wersja papierowa czasopisma stanowi jego wersję pierwotną (referencyjną).

 

Z inicjatywy Zakładu Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, który to Zakład powołał w 1972 roku prof. dr Michał Cieśla (1907-1997) i którym to zakładem Profesor kierował do przejścia na emeryturę w 1977 roku, został powołany Interdyscyplinarny Niemcoznawczy Zespół Badawczy, do którego grona weszli naukowcy zajmujący się różnymi aspektami, zależnie od dyscyplin, które reprezentują i ich własnych zainteresowań badawczych, problematyki krajów niemieckiego obszaru językowego. Mimo rozległego wachlarza specjalizacji jest jeden wspólny element, który te wysiłki integrował – jest nim niemcoznawstwo. Termin ten jest może mało precyzyjny, w języku potocznym zazwyczaj identyfikuje się niemcoznawstwo z germanistyką, podobnie jak słowianoznawstwo ze slawistyką. Jest to jednak identyfikacja nieścisła, bowiem germanistyka jest w pojęciu tradycyjnym dziedziną nauki przede wszystkim o języku i literaturze, a tylko marginesowo uwzględnia jako nauki pomocnicze np. historię, szeroko pojętą kulturę, socjologię, politykę, filozofię, prawo, ekonomię itp. Tymczasem niemcoznawstwo uwzględnia przede wszystkim jako cel poznawczy znajomość spraw pozajęzykowych i pozaliterackich, które są niezbędne do dogłębnego i zarazem szerokiego poznania kraju, będącego przedmiotem badań naukowych. Stąd też powołany do życia Zespół, reprezentujący wyżej wymienione dyscypliny w odniesieniu do spraw niemieckich, przyjął nazwę niemcoznawczy. Ma to również swe odbicie w samej nazwie warszawskiego Instytutu Germanistyki. Podczas gdy inne ośrodki germanistyczne w Polsce przyjęły nazwy Instytutów lub Katedr Filologii Germańskiej, ośrodek warszawski, ze względu na to, że poszedł dalej i rozszerzył swój zakres obszaru badawczego poza dyscypliny czysto filologiczne, otrzymał nazwę Instytutu Germanistyki z pominięciem przydawki dopełniaczowej filologii germańskiej. 

Te bliskie powiązania i wzajemna wymiana wyników badań między zasiadającymi w Zespole specjalistami z różnych dyscyplin naukowych a germanistami prowadzi do integracji nauk, do interdyscyplinarności w badaniach, wychodzącej naprzeciw współczesnej humanistyce oraz do pewnych syntez, które wzbogacają wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego. Zespół skoncentrował swoje zainteresowania badawcze głównie na aktualnych problemach współczesności i bieżących zjawiskach życia społecznego i kulturalnego, nie pomijając przeszłości dziejowej, na sprawach stosunków polsko-niemieckich i szerzej słowiańsko-niemieckich oraz historycznym uzasadnieniu wydarzeń.