Uchwała nr 386 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UW za 2014 rok

Opinia z badania sprawozdania finansowego dla Uniwersytetu Warszawskiego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Bilans Uniwersytetu Warszawskiego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Rachunek zysków i strat Uniwersytetu Warszawskiego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku