» Portal wewnętrzny

Portal wewnętrzny to jednolity system portalowy zintegrowany z centralną usługą uwierzytelniania, zapewniający możliwość spójnego prezentowania treści studentom, pracownikom, gościom. Główny cel portalu to wspieranie przepływu informacji i zapewnianie narzędzi współpracy. W ramach portalu powstają serwisy informacyjne (aktualności, akty prawne, informacje dla mediów), serwisy tematyczne (Pismo Uczelni, IT na UW), serwisy dedykowane poszczególnym jednostkom, biurom, działom. Portal łączy w sobie narzędzia i usługi ogólnouczelniane i zapewnia punkt dostępu do samoobsługi pracowniczej i studenckiej.

 » Samoobsługa pracownicza

Nasza uczelnia to ponad 6.000 pracowników i 60.000 studentów. Przy tak wielkiej liczbie użytkowników konieczne jest umożliwianie załatwiania typowych spraw bez osobistego odwiedzania dziekanatów, biur czy działów na różnych kampusach uczelni. Obecnie samoobsługowo pracownicy mogą sprawdzić własne absencje zarejestrowane w bazie kadrowej (np. sprawdzić liczbę dni wykorzystanego urlopu); sprawdzić własne zgłoszenia (np. przekazane do serwisu komputerowego); dokonać zakupu licencji oprogramowania lub podpisu elektronicznego. Studenci mogą wybrać pocztę (wybrać sposób obsługi ich adresu e-mail w domenie uczelnianej). Wszyscy mogą bezpiecznie zmienić hasło w centralnej usłudze uwierzytelniania oraz zarządzać tożsamością (własną).

 » Zmiana hasła

System centralnego uwierzytelniania użytkowników składa się z dwóch części: CAS (Central Authentication System) oraz AD (Active Directory). Każdy użytkownik posiada dwa identyfikatory: PESEL i LOGIN. Aby zalogować się poprzez CAS należy podać PESEL i HASŁO CAS. Aby zalogować się poprzez AD należy podać LOGIN i HASŁO AD. Uwaga: hasła w obu systemach są niezależne od siebie. Użytkownicy mogą hasła zmieniać samodzielnie.

 » Linki

portal.uw.edu.pl | portal wewnętrzny
portal.uw.edu.pl/absencje | absencje
portal.uw.edu.pl/konto-cas | logowanie przez CAS
portal.uw.edu.pl/konto-ad | logowanie przez AD
portal.uw.edu.pl/dwi | zakupy licencji, podpisów
jira.uw.edu.pl | zarządzanie zgłoszeniami