» Sieć IP

W sieci komputerowej każde urządzenie posiada adres IP (np. 193.0.114.16). Jeśli jednostka uczelni chce swoje usługi i narzędzia informatyczne udostępniać użytkownikom, korzysta z przestrzeni adresów wewnętrznych IP oraz z przydzielonej uczelni puli adresów publicznych, widocznych bezpośrednio w sieci Internet. Ponieważ adresy IP są trudne do zapamiętania, użytkownicy komunikując się w Internecie korzystają z nazw domenowych (np. portal.uw.edu.pl). Tłumaczenie nazw domenowych na adresy IP jest realizowane przez uczelniane usługi, w których zarejestrowane są domeny jednostek korzystających z sieci Uniwersytetu Warszawskiego, w tym domena główna Uniwersytetu Warszawskiego (uw.edu.pl). Każda jednostka uczelni ma prawo korzystać z poddomeny w domenie głównej (np. portal.uw.edu.pl), sposób rejestracji nowej poddomeny jest opisany na portalu wewnętrznym. Wymiana danych pomiędzy siecią wewnętrzną uczelni a siecią Internet jest zabezpieczana urządzaniami firewall, które filtrują ruch w sieci komputerowej. Jednostki korzystające z urządzeńcentralnych unikają instalowania dodatkowych urządzeń. Urządzenia sieciowe oraz styki z sieciami zewnętrznymi są monitorowane całodobowo, administratorzy są na bieżąco informowani o nieprawidłowościach. Informacje na temat wystąpień awarii są publikowane na portalu wewnętrznym.

 » Internet i eduroam (EDUcational ROAMing)

Uczelnia zapewnia pracownikom i studentom dostęp do sieci Internet. Z dostępu stacjonarnego studenci korzystają w salach komputerowych (w budynkach poszczególnych jednostek oraz w budynkach starej i nowej Biblioteki), pracownicy w pokojach pracowniczych oraz salach dydaktycznych. Internet bezprzewodowy jest dostępny poprzez usługę eduroam. Aby z niego skorzystać wystarczy posiadać urządzenie przenośne z wifi (np. laptop, tablet, smartfon), konto w usłudze centralnegouwierzytelniania i wybrać na urządzeniu przenośnym sieć bezprzewodową eduroam. Jeśli raz skonfigurujemy nasze urządzenie będziemy korzystać z sieci bezprzewodowych na wszystkich kampusach UW oraz na kampusach innych uczelni polskich i zagranicznych uczestniczących w inicjatywie eduroam. Serwery innych uczelni skontaktują się z naszą centralną usługą uwierzytelniania, potwierdzą w niej tożsamość naszego użytkownika i zapewnią mu dostęp do Internetu. Problemy z podłączaniem komputerów do usługi eduroam należy zgłaszać do serwisu komputerowego w jednostkach.

 » Intranet i VPN (Virtual Private Network)

Studenci i pracownicy na co dzień pracują w intranecie – sieci wewnętrznej uczelni. Kampusy Uczelni rozproszone na terenie Warszawy są połączone siecią szkieletową, do sieci szkieletowej dowiązane są sieci budynkowe. Sieć szkieletowa jest połączona z sieciami operatorów telekomunikacyjnych i z siecią Internet. Wiele zasobów uczelni jest dostępnych jedynie w intranecie. Aby skorzystać z portali naukowych, zasobów bibliotecznych lub specjalistycznego oprogramowania naukowego poszczególnych jednostek, komputer użytkownika musi być rozpoznany jako komputer pracujący w sieci wewnętrznej – musi posiadać wewnętrzny adresip. Osobom muszącym pracować zdalnie (np. praca z domu, wyjazd na konferencję) z pomocą przychodzi usługa vpndo tworzenia wirtualnych sieci prywatnych. Z dostępu vpn można korzystać na komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie lub smartfonie, potrzebne jest konto w centralnej usłudze uwierzytelniania. Pomiędzy komputerem a siecią wewnętrzną uczelni nawiązywane jest szyfrowane połączenie, urządzenie otrzymuje wewnętrzny adres ip i od tej chwili jest postrzegane jako urządzenie fizycznie włączone do sieci budynkowej.

 » Linki

eduroam.uw.edu.pl | dostęp wifi do internetu
vpn.uw.edu.pl | dostęp do intranetu