prof. dr hab. Sambor Grucza

tytuł naukowy Profesor
tel. do pokoju 22/55 34 221/223
e-mail: sfgrucza@uw.edu.pl
nr pokoju 307
dyżur poniedziałek, wtorek, czwartek    
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 

 

 
CV naukowe

Studia:
Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej 1983–1989 (tytuł magistra lingwistyki stosowanej: 1989), Uniwersytet Kraju Saary w Saarbrücken (Niemcy), studia równoległe na kierunkach: Germanistyka, Anglistyka, Translatoryka 1984–1988 (tytuł Magister Atrium: 1988). Doktorat: Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Kraju Saary w Saarbrücken (Niemcy) (stopień doktora nauk humanistycznych: 1994), Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego nostryfikacja stopnia doktora nauk humanistycznych (1996). Habilitacja: Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa nadany uchwałą Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego (2005). Tytuł profesora 2009 r.

Funkcje akademickie:
Pełnomocnik Kierownika ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą w Katedrze Języków Specjalistycznych UW (od 2000 r.), Kierownik Sekcji Niemieckiej w Katedrze Języków Specjalistycznych (od 2000 r.), Członek Komisji Wydziałowej ds. Zatrudnienia, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, UW  (2002–2005), Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w Katedrze Języków Specjalistycznych (2004–2005), Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich UW (2005), Prodziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich UW (2005–2008), Dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW (w kadencji 2008–2012), Członek Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Członek Komisji Skrutacyjnej Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego (w kadencji 2008–2012), Członek Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Członek Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego (w kadencji 2012–2016, 2016-2020), Dyrektor Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej (w kadencji 2012–2016), Kierownik Zakładu Lingwistyki Języków Specjalistycznych (w kadencji 2012–2016), Członek Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego (w kadencji 2016-2020), Dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej (w kadencji 2016-2020).

Funkcje redakcyjne:
Członek redakcji „Przeglądu Glottodydaktycznego" (1989 – 1999), redaktor naukowy czasopism: „Przegląd Glottodydaktyczny" (2005 – 2009), „Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik"; redaktor naukowy serii: „Studi@ Naukowe" (od 2009),  „Warschauer Studien zur Germanistik und zur Angewandten Linguistik" (od 2011); członek rad naukowych czasopism: „Kwartalnik Neofilologiczny" „Studia Translatorica", „Kwartalnik Pedagogiczny", „Journal of Multimodal Communication Studies", „Studia Niemcoznawcze. Studien zur Deutschlandkunde", „Studia Linguistica Resoviensia", „Вестник. Московского государственного лингвистического университета. Языкознание / Vestnik of Moscow State Linguistic University. Linguistics", „Debiuty Naukowe", Journal of Bilingual Education".

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:
Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej – PTLS (przewodniczący), Stowarzyszenie Germanistów Polskich – SGP (Vice Przewodniczący), Międzynarodowe Stowarzyszenie Germanistów – IVG (Członek Zarządu Międzynarodowego), Polskie Towarzystwo Językoznawcze – PTJ, Gesellschaft für Angewandte Linguistik – GAL, Polskie Towarzystwo Neofilologiczne – PTN.

Zainteresowania  naukowe

  • Lingwistyka języków specjalistycznych,
  • Lingwistyka tekstu,
  • Lingwistyka kontrastywna,
  • Lingwistyka stosowana: Translatoryka, Glottodydaktyka.
     

Wypromowani doktorzy ze stopniem doktora habilitowanego

1. dr hab. Paweł Szerszeń: stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa nadany przez Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (2014 rok).
2. dr hab. Justyna Alnajjar: stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa nadany przez Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (2016 rok).
3. dr hab. Joanna Osiejewicz: stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa nadany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2018 rok).
 

Opieka mentorska nad habilitantami

1. dr hab. Paweł Bąk: stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa nadany przez Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (2013 rok).
2. dr hab. Monika Płużyczka: stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa nadany przez Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (2016 rok).
3. dr hab. Grzegorz Pawłowski: stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa nadany przez Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (2017 rok).
4. dr hab. Anna Borowska: stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa nadany przez Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (2018 rok).
5. dr hab. Joanna Pędzisz: stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa nadany przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej (2018 rok).
 

Wypromowani doktorzy

1. dr Reinhold Utri (Katedra Języków Specjalistycznych, Uniwersytet Warszawski): „Interkulturalität und Fremdsprachenlernen in Österreich, Deutschland und Polen vor dem Hintergrund der europäischen Sprachenpolitik." (Interkulturowość a uczenie języków obcych w Austrii, Niemczech i Polsce na tle europejskiej polityki językowej). Data obrony publicznej: 23.11.2007 r.
2. dr Paweł Szerszeń (Katedra Języków Specjalistycznych, Uniwersytet Warszawski): „Glottodydaktyczne adaptacje niemieckojęzycznych tekstów internetowych". Data obrony publicznej: 15.04.2008 r.
3. dr Joanna Osiejewicz: temat rozprawy doktorskiej: „Terminologische Komponenten polnischer und deutscher Fachsprache der Kfz-Haftpflichtversicherung aus translatorischer Sicht." (Komponenty terminologiczne polskiego i niemieckiego języka specjalistycznego obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych z perspektywy translatoryki.) Data obrony publicznej: 18.05.2010 r.
4. dr Martyna Ocalewicz (Studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski), temat rozprawy doktorskiej „Übersetzungsfehler. Eine kritische Betrachtung aus der Sicht der anthropozentrischen Sprachentheorie" (Błędy tłumaczeniowe. Krytyczne spojrzenie z punktu widzenia antropocentrycznej teorii języków ludzkich). Data obrony publicznej: 30.11.2010 r.
5. dr Małgorzata Szuk-Bernaciak (Studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski), temat rozprawy doktorskiej „Analiza instrukcji obsługi ze stanowiska lingwistyki tekstu specjalistycznego". Data obrony publicznej: 07.06.2011 r.
6. dr Justyna Zając (Studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski), temat rozprawy doktorskiej: „Specjalistyczna komunikacja multilingwalna i multikulturowa w korporacjach globalnych". Data obrony publicznej: 12.06.2012 r.

7. dr Jan Łompieś (Studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski), temat rozprawy doktorskiej: „Raport roczny przedsiębiorstwa w układzie komunikacji profesjonalnej (na materiałach polskiej i brytyjskiej sprawozdawczości spółek giełdowych)". Data obrony publicznej: 26.09.2013 r.
8. dr Anna Bajerowska (Studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski), temat rozprawy doktorskiej: „Sposoby transferencji wiedzy specjalistycznej". Data obrony publicznej: 10.06. 2014 r.
9. dr Elżbieta Plewa (Studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski), temat rozprawy doktorskiej: „Układy translacji audiowizualnych w ujęciu translatoryki antropocentrycznej". Data obrony publicznej: 28.10.2014 r.
10. dr Ewa Hoher (Studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski): temat rozprawy doktorskiej: „Fachwissenstransferenz im öffentlichen Diskurs am Beispiel deutschsprachiger Texte über Windenergie". Data obrony publicznej: 10.02.2015 r.
11. dr Anna Bonek: temat rozprawy doktorskiej" „Eyetracking-Analyse computergestützten Übersetzungsprozesses. Übersetzung deutschsprachiger Verwaltungsakte ins Polnische". Data obrony publicznej: 08.11.2016 r.
12. dr Alicja Sztuk: temat rozprawy doktorskiej: „Normalizacja translatoryczna polskiej i niemieckiej terminologii z zakresu ochrony danych osobowych". Data obrony publicznej: 15.12.2016 r.
13. dr Magda Żelazowska-Sobczyk: temat rozprawy doktorskiej: „Polskie i angielskie opisy przypadków medycznych w ujęciu konfrontatywnym na przykładzie tekstów otorynolaryngologicznych". Data obrony publicznej: 24.09.2018 r.

 

Opieka naukowa nad doktoratami

1. mgr Marcin Możdżonek (Studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski).
2. mgr Joanna Otocka (Studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski).
3. mgr Dominik Kudła (Studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski).
4. mgr Maria Nikishina (Studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski).
5. mgr Piotr Uściłowski (Studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski).
 

Projekty naukowe - zrealizowane

2005-2010: Bilingwalna komunikacja zawodowa (BST, Uniwersytet Warszawski),
2005-2009: Kontrastywna analiza polskich i niemieckich tekstów specjalistycznych w ujęciu translatorycznym – bilateralny projekt badawczy realizowany wspólnie z prof. Eriką Worbs (Fachbereich 06: Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft, Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji) – kierownik projektu.
2005-2009: Deutsch-polnische Stereotypen – bilateralny projekt badawczy realizowany wspólnie z prof. Günterem Raaden (Institut für Anglistik und Amerykanistik, Uniwersytet w Hamburgu) – kierownik projektu.
2006-2007: Teksty specjalistyczne w integrującej się Europie. Analiza kontrastywna – bilateralny projekt badawczy realizowany wspólnie z pracownikami Katedry Języków Specjalistycznych (UW), Katedry Teorii Języka i Akwizycji Językowej (UW) oraz prof. Norbertem Friesem (Instytut für Deutsche Sprache und Linguistik, Uniwersytet Humboldta w Berlinie) – kierownik projektu.
2007-2008: Analiza dyskursu (specjalistycznego) i jej integracja w dydaktyce translacji (specjalistycznej) – bilateralny projekt badawczy realizowany wspólnie z prof. Svendem F. Sagerem (Institut für Germanistik, Uniwersytet w Hamburgu) – kierownik projektu.
2010-2012: Dydaktyczne moduły Internetowe do nauki tłumaczenia niemieckojęzycznych tekstów specjalistycznych. Implementacja koncepcji kursówinternetowych (e-learning) / Internet-Lernmodule für die Fachübersetzer-Ausbildung im Bereich Deutsch-Polnisch. Implementierung von E-Learning-Konzepten – bilateralny projekt badawczy realizowany wspólnie z prof. Johanem Hallerem oraz dr Christophem Rösenerem (FR 4.6 – Angewandte Sprachwissenschaft sowie Übersetzen und Dolmetschen, Universität des Saarlandes) – koordynator projektu ze strony Uniwersytetu Warszawskiego.
2010-2011: Multilinguale und multikulturelle Wirtschaftskomunikation" / „Komunikacja multilingwalna i multikulturowa w gospodarce: bilateralny projekt badawczy realizowany wspólnie z prof. Theo Bungartenem (Institut für Germanistik, Uniwersytet w Hamburgu).
2012: Translation Studies and Eye-Tracking Analysis – międzynarodowy projekt badawczy – kierownik projektu. Projekt zakończony publikacją zbiorową: Sambor Grucza, Monika Płużyczka, Justyna Zając (red.), 2013, Translation Studies and Eye-Tracking Analysis, Frankfurt a. M., Peter Lang.
2011-2013: Lingwistyka dyskursu specjalistycznego – BST, Uniwersytet Warszawski.
2013-2014: Dydaktyczne moduły Internetowe do nauki tłumaczenia niemieckojęzycznych tekstów specjalistycznych. Implementacja koncepcji kursówinternetowych (e-learning) / Internet-Lernmodule für die Fachübersetzer-Ausbildung im Bereich Deutsch-Polnisch. Implementierung von E-Learning-Konzepten część II – bilateralny projekt badawczy realizowany wspólnie z prof. Christophem Rösenerem (Fachhochschule Flensburg) – koordynator projektu ze strony Uniwersytetu Warszawskiego.
2013: Sprachen und Kulturen der polnisch-deutschen Unternehmenskommunikation – projekt badawczy realizowany wspólnie z  prof. Mariolą Wierzbicką (Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Rzeszowski). Projekt zostanie zakończony publikacją zbiorową: Sambor Grucza, Mariola Wierzbicka, Justyna Alnajjar, Paweł Bąk (red.), 2014, Polnisch-deutsche Unternehmenskommunikation. Ansätze zu ihrer linguistischen Erforschung, Frankfurt a. M., Peter Lang.
2013-2014: Certyfikacja sprawności komunikacyjnej przedsiębiorstwa – projekt badawczy realizowany wspólnie z REC Global.
2013-2015: Skuteczność komunikacji specjalistycznej realizowanej za pomocą stron www –   projekt badawczy realizowany wspólnie z  działem Developer and Platform Evangelism Microsoft.
2014: Forma reklamy bankowej a jej recepcja - badanie ankietowe i okulograficzne wśród studentów Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Zespół projektowy: prof. Sambor Grucza (opieka naukowa), mgr Anna Kudłaj (koordynator projektu), Joanna Nowakowska (kierownik projektu), Monika Zając, Marlena Smolak, Natalia Brzozowska
2015: Analiza okulograficzna sposobu i szybkości odnajdywania zakładki "Informacyjny Serwis Policyjny" na stronie głównej www.policja.pl. Zespół projektowy: prof. Sambor Grucza, prof. Ewa Żebrowska (koordynatorzy projektu), mgr Anna Kudłaj (kierownik projektu), Joanna Nowakowska, Marlena Smolak, Monika Zając
2015: SelfTeach. Projekt B+R, którego celem było stworzenie aplikacja posiadającej  możliwość nauczania użytkownika poprawnej wymowy języka angielskiego realizowany, wspólnie z firmą SELFTEACH. Zespół projektowy UW: prof. Sambor Grucza (kierownik), dr Iwona Jacewicz, mgr Joanna Otocka
2018: Kształtowanie kompetencji językowych u uczniów z dysleksją rozwojową. Projekt sfinansowanyo przez MNiSW dotacją Nr 206428/E-343/S/2017-1 z dnia 12.12.2017 r. na pilne wykonanie badań naukowych lub prac rozwojowych szczególnie istotnych dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej lub innowacyjnej państwa. Zespół projektowy: cz. I: prof. Sambor Grucza (kierownik projektu), dr Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska, dr hab. Monika Płużyczka; cz. II:  prof. Sambor Grucza (kierownik), dr Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska, dr Katarzyna Maria Bogdanowicz, dr Katarzyna Wiejak
2017: „Diagnoza umiejętności w zakresie tłumaczenia a vista studentów Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej" (D-TAV). Cz. I: Czytanie pretranslacyjne a jakość tłumaczenia a vista. Zespół projektowy prof. Sambor Grucza (kierownik projektu), dr hab. Monika Płużyczka, dr Anna Bonek, mgr Dominik Kudła, mgr Maria Nikishina.
2018: Dydaktyczne moduły Internetowe do nauki tłumaczenia niemieckojęzycznych tekstów specjalistycznych. Implementacja koncepcji kursówinternetowych (e-learning) / Internet-Lernmodule für die Fachübersetzer-Ausbildung im Bereich Deutsch-Polnisch. Implementierung von E-Learning-Konzepten część III – bilateralny projekt badawczy realizowany wspólnie z prof. Christophem Rösenerem (Uniwersytet w Moguncji/ Germersheim) – koordynator projektu ze strony Uniwersytetu Warszawskiego.


Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.