AKTY PRAWNE (WYBRANE)
 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 ze. zm.)
  https://polon.nauka.gov.pl/documents/10157/97844/D20051365Lj.pdf
 2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.)
  https://polon.nauka.gov.pl/documents/10157/97844/20030314_ustawa_o_stopniach_naukowych.pdf
 3. Ustawa z dnia 26 czerwca1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94)
  http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=049989239F7AE39F03BF9F61F0784139?id=WDU19980210094&type=3
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1571)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1571/1
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112041200
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112251351
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. Nr 196, poz. 1169)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111961169
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2006 r., Nr 203, poz. 1499)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20062031499
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1430)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001430
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. z 2006 r., Nr 190, poz. 1405)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061901405
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2006 r., Nr 247, poz. 1817)
  http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=509&ma=07514
 12. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 155, poz. 1112)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061551112
 13. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycielowi akademickiemu (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 990)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061390990
 14. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2006 r., Nr 144, poz.1048 ze zm.)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061441048
 15. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1462).
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001462
 16. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065)
  https://polon.nauka.gov.pl/documents/10157/97844/20110823_rozporzadzenie_obszary_wiedzy_08082011.pdf
 17. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych (Dz. U. Nr 207, poz. 1236)
  https://polon.nauka.gov.pl/documents/10157/97844/Dz._U._Nr_207__poz._1236.pdf